a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

8 Kultur og samfunn

Kultur

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet.

Les mer

5 Fellestjenester

Nye Stavanger

Arbeidet med kommunereform og etablering av nye Stavanger kommune er forventet å kreve betydelige ressurser fra Fellestjenester. Det har allerede vært et ressurspådrag i forbindelse med kommunereformen, som har vært håndtert innenfor gjeldende budsjettrammer.

Les mer

9 Tekniske tjenester

ENØK

Investeringer i ENØK-tiltak gir lavere energibruk.

Les mer

6 Oppvekst og læring

Skole

Grunnskolen i Rennesøy kommune har pr i dag 792 elever. I følge prognosene fra SSB (moderat vekst) vil elevtallet være rundt 748 elever i 2023.

Les mer

2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Forslag til investeringsbudsjett

Det samlede brutto investeringene i planperioden utgjør totalt kr 241 mill., hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Av de totale investeringene i planperioden er kr 54 mill. knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon. Investeringer knyttet til veier, bruer og kaier utgjør totalt kr 48 mill. i perioden.

Les mer

7 Helse og velferd

Sammen om morgendagens helse og velferd

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd» er styrende for alle aktiviteter som planlegges og gjennomføres. Samhandlingsreformens hovedintensjon om å satse på forebygging og helsefremmende arbeid skal stå sentralt i hele økonomiplanperioden.

Les mer

2 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer

Netto driftsresultat

Gjennomsnittet for netto driftsresultat de neste 4 årene er 1,0 % og er betydelig bedre enn i gjeldende plan. Planlagt nivå er imidlertid fortsatt lavere enn ønsket måloppnåelse og innebærer en lite bærekraftig utvikling på sikt.

Les mer