a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

1 Innledning

En kommune i omstilling og fusjon
Utgangspunktet for rådmannens arbeid med økonomiplanen for 2019 – 2022 bygger på vedtak og retning gitt i budsjettet for inneværende år, rammesak vedtatt av kommunestyret i juni 2018 og statsbudsjett 2019.

Rennesøy kommune i sin nåværende form og struktur har eksistert som egen kommune siden 1965 etter kommunesammenslåingen med Mosterøy. Årets økonomiplan og årsbudsjett vil være det siste for Rennesøy som en selvstendig kommune. En epoke skal dermed avsluttes, mens en ny kommune formes og skapes. Samtidig stiller kommuneloven like klare krav til realistisk budsjettering for alle år i økonomiplanperioden.

Rennesøy kommune erfarer fortsatt lav folketilvekst til kommunen. Sammen med et lavere inntektsgrunnlag gir dette et behov for å nedskalere og tilpasse tjenestetilbudet i kommunen. Tjenesteområdene må forholde seg til budsjettnivå som er fallende i kommende økonomiplan-periode. Dette innebærer at det er nødvendig å ta grep om tjenesteproduksjonen, med fokus på organisering, innovasjon og nytenkning. I arbeidet med budsjettet har det vært viktig å finne et aktivitetsnivå som er bærekraftig i årene som kommer, og som samtidig sikrer et forsvarlig tilbud på kommunens tjenestenivå.

Netto driftsresultat
Rennesøy kommune fikk et negativt netto driftsresultat som eneste kommune i Rogaland i 2017, og har budsjettert med et negativt netto driftsresultat også i 2018. I forslag til økonomiplan 2019-2022 legges det frem et forslag om et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1 % i planperioden. Høstens vedtak i Fellesnemnda (FN sak 37/18) legger til grunn et netto driftsresultat som er større enn 2 % og minimum 3 % på sikt. Et langsiktig mål om et netto driftsresultat på 3 % har vært krevende å få til i denne planperioden.

Allerede vedtatte investeringsprosjekt videreføres
Rådmannens budsjettforslag viderefører samtlige investeringsprosjekt fra økonomiplan 2018-2021. Kommunen har dermed fortsatt et høyt investeringsnivå, og skal gjennomføre investeringer for kr 241 mill. i planperioden, hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Nivået på investeringene medfører fortsatt stigende gjeldsgrad, og ligger betydelig over det som er intensjonen for nye Stavanger.  Det er verdt å merke seg at fortsatt bindes en uforholdsmessig stor andel av driftsbudsjettet opp til betaling av renter og avdrag, som igjen er en av årsaken til at tjenestetilbudet må tilpasses lavere budsjettrammer.

Faglig fokus innen oppvekst og læring
Skolene i Rennesøy skal ha fokus på arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. Endring i elevtall, flere klasser og nye lovpålagte oppgaver fra staten fører til at skolene jevnlig må vurdere, prioritere og organisere sine oppgaver på andre måter. Innen barnehageområdet blir utfordringen å tilpasse tjenestetilbudet til et lavere antall barn i barnehage-alder. Det vil være nødvendig å se på organiseringen av dagens barnehagetilbud.

Kvalitetsforbedrende arbeid
Tjenesteområdet helse og velferd vil prioritere arbeid som gir kvalitetsforbedring innen alle sine enheter. Arbeidet skal foregå gjennom deltakelse i læringsnettverk og tjenesteutviklingsprosjekter i regi av nye Stavanger.

Ferdigstille kommuneplan og lokalt kulturarbeid
En av hovedoppgavene i 2019 vil være å ferdigstille kommuneplan sammen med oppfølging av sentrumsplanen. Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet.

Nye Stavanger
1. januar 2020 slås dagens Rennesøy kommune sammen med Stavanger og Finnøy kommuner. Arbeidet med å forberede denne sammenslåingen har pågått i hele 2018 og vil i stor grad prege arbeidet i 2019. Å danne en ny kommune gir muligheter for å tenke nytt om hvordan man lager gode tjenester i samarbeid med innbyggerne. Realisering og drift av Rennesøy kommune isolert, vil etterhvert bli avløst av utviklingen og utforming av ny politikk i nye Stavanger.

Økonomisk utvikling i regionen
Optimisme preger de økonomiske utsiktene for regionen. Sysselsettingsutviklingen er positiv og arbeidsledigheten er lavere. Det er gjennomført betydelige omstillinger i regionen de siste årene. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at mange kostnadskrevende arbeidsprosesser har blitt effektivisert og utføres på en annen måte i dag. Rennesøy kommune, vil sammen med Stavanger og Finnøy kommuner, være til stede og følge den teknologiske utviklingen. Dette er nødvendig for å skape framtidens tjenester.

Vikevåg, 01.11.2018

Birger Clementsen
rådmann