a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Vedtatt budsjett

1 Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets flertallsvedtak i sak 33/18, 13. desember 2018

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2, tabell 10.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: § 3 c) – bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Videre skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). Eiendomsskattesatsen er 7 promille.

Kommunestyret kan gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf. KO sak 81/16.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

  • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 16 mill./avdragstid 35 år
  • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 52,1 mill./avdragstid 35 år

6. Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter.

7. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i gebyrer og egenbetalinger:

  • Gebyrer for vann, avløp og renovasjon endres slik det fremgår av kapittel 2.7.
  • Foreldrebetaling barnehage følger den til enhver tid gjeldende maksimalpris som Stortinget vedtar. Forslag til statsbudsjett 2019 legger opp til en maksimalpris på kr 2 990 fra 1.1.2019 til 31.7.2019 og kr 3 040 fra og med 1.8.2019 for 100 % plass.
  • Brukerbetaling SFO justeres med kommunal deflator (2,8 %) fra høsten 2019.

Øvrige salgs-, leieinntekter og egenbetalinger økes i tråd med kommunal deflator eller i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder satser som vedtas av Stortinget.

8. Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen til å gjøre opp selvkostregnskapene innen Vann, Avløp og Renovasjon gjennom bruk og avsetning av tilhørende bundne fond og disposisjonsfond som en del av årsoppgjøret. Herunder å dekke inn eventuelle underskudd eller tilbakebetale raskere akkumulert underskudd fra tidligere år.

Innledning
Budsjettet for 2019 blir det siste som Rennesøy kommunestyre utarbeider som egen kommune. Derfor det er viktig å komme med noen signaler på hvordan vi ser for oss framtidig organisering av
tjenestetilbudet til innbyggerne i Rennesøy, etter kommunesammenslåingen.

Intensjonsavtalen som gir føringer for kommunesammenslåing med Finnøy og Stavanger er viktig for hovedlinjene i økonomiplanen. Nærhetsprinsippet skal legges til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det er viktig at det gode tverrfaglige miljøet vi har i Rennesøy kommune ikke blir brutt opp, og at vi fortsatt greier å holde fokus på tidlig innsats.
«Judaberg og Vikevåg utvikles med sentrumsfunksjoner for Finnøy og Rennesøy. Det skal utvikleskommunedelsentra med tettstedsfunksjoner som handel og offentlige tjenester.»

Kommunen fullfører kommuneplanarbeidet i 2019 og det legges opp til egengodkjenning av kommuneplanen. Det vil være en viktig oppgave å samordne dette arbeidet med pågående arbeid i Finnøy og Stavanger. Det budsjetteres med sikte på et stabilt tjenestenivå i økonomiplanperioden.

Utviklingen knyttet til de to nøkkeltallene netto driftsresultat og disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene samt skattetallene for 2018 gir grunnlag for noe merforbruk i forhold til rådmannens forslag. Nedskjæringer knyttet til oppvekst og læring, helse og velferd reduseres. Flytting av investeringer gir også noe behov for ekstraressurs til kultur og samfunn. 2 mill. fordeles forholdsmessig i forhold til tjenesteområdene sitt budsjett.

Fellestjenester

Nye Stavanger: Rennesøy kommune har i dag et godt tjenestetilbud som skal videreføres, og forbedres, inn i Nye Stavanger. Tjenestetilbudet i kommunen er et resultat av overordnet planer, strategier og lokalpolitiske prioriteringer. Lokalisering og innhold i innbyggertorg for Vikevåg midlertidig og permanent er en prioritert oppgave for rådmannen i 2019.

Oppvekst og læring
Skole
Rennesøy har gode resultater i skolen. Resultater fra felles satsing må videreføres. Det er prioritert lærertetthet etter å ha ligget lavt. Økningen er gjort med øremerkede midler og egen prioritering av lærertetthet. Det er viktig at dette fortsetter etter sentral og lokal prioritering av området. Opplegg med begge målformer i samme klasse også på småtrinnet bør prøves ut før evt. valg vurderes. Det legges inn midler til oppgradering av praktisk/ estetisk avdeling på Mosterøy skole i 2019. Forutsetningen er at dette ikke går vesentlig på bekostning av planleggingskapasitet knyttet til tidligere vedtatte investeringer.

Barnehager
Begge barnehagene på Åmøy må med i vurderingen av tilbudet fra høsten 2019.

Helse og velferd
Prioriterte områder
Helsestasjonen er en helserelatert tjeneste og bør være organisert under fagområdet helse også i nye Stavanger. Tverrfaglig samarbeid og nærhet mellom helsestasjon, jordmor, lege, kommunepsykolog og fysioterapi er viktig for tjenesteleveransen til innbyggerne i Rennesøy. Mulighet for å ha en avdeling av framtidig barnevern som betjener Finnøy og Rennesøy, lokalisert til våre kommunedeler må utredes.

Det arbeides med gode overgangsordninger som sikrer at tilsatte blir i Rennesøy til nytt helsesenter er etablert.

PLEIE OG OMSORG:
Vi kan forvente økte leieinntekter på korttidsplasser på bo og rehab i forhold til det rådmannen har lagt inn i budsjettet.

Variert og god mat og fra eget kjøkken på bo -og rehabiliteringssenteret er prioritert og bør fortsatt prioriteres ved gjennomgang av tjenesteområdet.

Kultur og samfunn
Tilrettelegging for investering knyttet til helsesenter og lokaler for innbyggertorg er en hovedprioritet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Hovedinvesteringen flyttes til 2020 for å korte ned perioden med midlertidige løsninger.

Biblioteket må få en synlig plass i sentrumsbildet. Det er en viktig møteplass i sentrum. Kommunen vil få behov for lokaler i forbindelse med riving av kaibygget, og bygging av nytt/nye
bygg med bla. innbyggertorg og helsesenter. Rådmannen går i forhandlinger med eiere av aktuelle bygg med henblikk på å få på plass en leieavtale så fort som mulig. Leieavtalen begrenses til tiden det tar å få på plass permanent bibliotek/innbyggertorg.

Det må legges en plan for framtidig lokalisering av de kommunale tjenester som blir igjen i Rennesøy, og de leietakerne som er i kaihuset i dag. Denne må si noe om lokalisering på kort og
lang sikt. Nåværende kommunehus må inngå i denne logistikken. Ved detaljplanlegging av sentrum må det tas hensyn til maritime kulturminner som har vært brukere av kaiområdet.

Det trengs trafikksikring/ autovern på Sørbøveien mellom krysset E39 og Ertenstein. Dette er også busstrase. Dersom det må brukes kommunale midler her, finansieres det via «trafikksikkerhetstiltak, generell post».

Kommunen ønsker å bidra til utbygging av bredbånd på bygdene, blant annet med tanke på fremtidens tilbud av digitale tjenester fra det offentlige. Høyhastighetsbredbånd er nødvendig
infrastruktur som må dekke alle husstander.

Bygging av kirke- og livsynssenter er en prioritert oppgave. Det tilrettelegges med vedtatt planarbeid og byggesøknad i 2019 og bygging i 2020.

Tilskudd til Rennesøydagen videreføres i økonomiplanperioden.

Endringer i forhold til rådmannens innstilling

Driftsbudsjett2019202020212022
Innbyggertorg/bibliotek200 000200 000200 000200 000
Økte inntekter kortidsplasser-250 000-250 000-250 000-250 000
Ekstra ressurs tjenesteområder2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000
Kapitalkostnader110 1862 006 2512 136 113199 561
Disposisjonsfond-2 060 186-3 956 251-4 086 113-2 149 561
SUM----
     
Investering2019202020212022
Rehabilitering Mosterøy4 000 000   
Nytt kommunehus inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav 52 000 000-52 000 000 
Innbyggertorg/bibliotek500 000   
Hausken kirke- og livssynssenter - realisering 14 100 000-14 100 000 
Endring låneopptak-4 500 000-66 100 00066 100 000 
SUM----
Opprinnelig forslag ØP 19-22 låneopptak52 027 62546 295 00063 281 2502 108 750
Endring4 500 00066 100 000-66 100 000 
Nytt låneopptak56 527 625112 395 000-2 818 7502 108 750
Tabell 1.1 Endring i forhold til rådmannens forslag, drift og investering
Last ned tabelldata (Excel)