a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

10 Hovedoversikter, driftsrammer og disposisjonsfond

10.1 Driftsbudsjett

10.1.1 Hovedoversikt – drift

  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Driftsinntekter      
Brukerbetalinger20 01219 51119 53419 53419 54219 542
Andre salgs- og leieinntekter33 28133 88538 81038 15038 18738 021
Overføringer med krav til motytelse50 47221 76621 78121 54221 54221 542
Rammetilskudd131 836131 340135 590129 370128 530129 410
Andre statlige overføringer14 70314 03211 1009 3838 4148 842
Andre overføringer144-----
Skatt på inntekt og formue146 692149 880152 150154 000155 820157 660
Eiendomsskatt1 5681 6501 4301 2981 1631 028
Andre direkte og indirekte skatter------
Sum driftsinntekter398 708372 064380 395373 277373 198376 045
       
Driftsutgifter      
Lønnsutgifter207 643200 896194 415191 738190 529190 499
Sosiale utgifter54 08055 31656 36756 31756 32256 322
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon46 12340 73153 52752 53352 76152 537
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon44 34947 65733 16833 18333 18333 183
Overføringer27 68311 83912 07812 27012 19112 191
Avskrivninger20 1373 30823 02724 05524 31424 246
Fordelte utgifter---370-370-370-370
Sum driftsutgifter400 014359 747372 212369 726368 930368 608
       
Brutto driftsresultat-1 30612 3178 1833 5514 2687 437
       
Finansinntekter      
Renteinntekter og utbytte9 4428 6709 96811 73713 01313 596
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)------
Mottatte avdrag på utlån245050505050
Sum eksterne finansinntekter9 4668 72010 01811 78713 06313 646
       
Finansutgifter      
Renteutgifter og låneomkostninger11 0989 95212 57516 07719 73720 667
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)------
Avdrag på lån25 12718 70020 87519 56521 11022 047
Utlån577070707070
Sum eksterne finansutgifter36 28228 72233 52035 71240 91742 784
       
Resultat eksterne finanstransaksjoner-26 816-20 002-23 502-23 925-27 854-29 138
       
Motpost avskrivninger20 1373 30823 02724 05524 31424 246
       
Netto driftsresultat-7 984-4 3777 7083 6817282 545
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter-2,0 %-1,2 %2,0 %1,0 %0,2 %0,7 %
       
Interne finanstransaksjoner      
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk14 098-----
Bruk av disposisjonsfond8 6633 383--1 186-
Bruk av bundne fond1 3561 244---10
Sum bruk av avsetninger24 1174 627--1 18610
       
Overført til investeringsregnskapet15-3 0831 500-735
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk------
Avsatt til disposisjonsfond14 5422144 6251 5431 2231 130
Avsatt til bundne fond1 57536-638691690
Sum avsetninger16 1322507 7083 6811 9142 555
       
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk------
Tabell 10.1 Hovedoversikt - drift. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue146 692149 880152 150154 000155 820157 660
Ordinært rammetilskudd131 836131 340135 590129 370128 530129 410
Skatt på eiendom1 5681 6501 4301 2981 1631 028
Andre direkte eller indirekte skatter------
Andre generelle statstilskudd14 70314 03211 1009 3838 4148 842
Sum frie disponible inntekter294 799296 902300 270294 051293 927296 940
       
Renteinntekter og utbytte29 57911 97814 99517 79219 32719 842
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)------
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.11 0989 95212 57516 07719 73720 667
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)------
Avdrag på lån25 12718 72020 89519 58521 13022 067
Netto finansinnt./utg.6 64616 69418 47517 87021 54022 892
       
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk------
Til ubundne avsetninger14 5422144 6251 5431 2231 130
Til bundne avsetninger1 575360638691690
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk14 098-----
Bruk av ubundne avsetninger8 6633 383--1 186-
Bruk av bundne avsetninger1 3561 244---10
Netto avsetninger7 9994 377-4 625-2 181-728-1 810
       
Overført til investeringsbudsjettet15-3 0831 500-735
Til fordeling drift296 137284 585274 087272 500271 659271 503
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)296 137284 585274 087272 500271 659271 503
Mer/mindreforbruk------
Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

 Regnskap 2017Budsjett 2018Budsjett 2019Budsjett 2020Budsjett 2021Budsjett 2022
Fellestjenester28 518 15729 343 00028 832 00028 579 00027 995 00027 735 000
Oppvekst og læring127 608 698116 220 000114 289 000113 476 000112 737 000112 737 000
Helse og velferd91 342 78493 792 00089 112 00087 563 00087 755 00087 755 000
Kultur og samfunn30 167 88811 191 0007 405 0009 133 0009 423 0009 527 000
Tekniske tjenester10 626 99024 120 00023 038 00022 338 00022 338 00022 338 000
Finans7 872 2979 919 00011 411 00011 411 00011 411 00011 411 000
Sum drift296 136 814284 585 000274 087 000272 500 000271 659 000271 503 000
Sum fordelt til drift296 136 814284 585 000274 087 000272 500 000271 659 000271 503 000
Sum totalt -----
Tabell 10.3 Budsjettskjema 1B - netto drift
Last ned tabelldata (Excel)

10.1.4 Rådmannens forslag til endringer i drift

NrEndringer i driftOpprinnelig budsjett 20182019202020212022
 SENTRALE INNTEKTER     
 Frie inntekter     
1Skatt på inntekt og formue-149 880-152 150-154 000-155 820-157 660
2Rammetilskudd-134 490-139 070-132 900-132 100-133 030
3Inntektsutjevning3 8504 0804 1304 1704 220
4Skjønnstilskudd språkdeling-700-600-600-600-600
 Sum frie inntekter-281 220-287 740-283 370-284 350-287 070
 Andre inntekter     
5Eiendomsskatt verk og bruk-1 650-1 430-1 298-1 163-1 028
6Tildeling fra statens havbruksfond -1 700-1 000-1 000-1 000
7Integreringstilskudd-13 132-8 530-7 433-6 414-6 852
8Kompensasjonsordinger i Husbanken-900-870-950-1 000-990
 Sum andre inntekter-15 682-12 530-10 681-9 577-9 870
 Sum sentrale inntekter-296 902-300 270-294 051-293 927-296 940
 FINANS     
9Avdrag18 70020 87519 56521 11022 047
10Lyse AS, renteinntekter , ansvarlig lån-670-752-805-845-828
11Utbytte, Lyse AS-5 750-6 325-6 900-7 188-7 475
12Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR området-3 308-5 027-6 055-6 314-6 246
13Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån8 75210 76213 49116 46117 186
14Renter av bankinnskudd-1 050-1 078-1 446-1 704-1 812
 Sum finans16 67418 45517 85021 52022 872
 OVERFØRING TIL INVESTERING, BRUK OG AVSETNING FOND     
15Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk01 7001 0001 0001 000
16Bruk av bundne avsetninger-3090000
17Bruk av disposisjonsfond-3 38200-1 1860
18Overføring fra drift til investering03 0831 5000735
 Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond-3 6914 7832 500-1861 735
 SENTRALE UTGIFTER     
19Lønnsreserve , lønnsoppgjør 20194 4085 3115 3115 3115 311
20Pensjon sentrale poster5 5116 1006 1006 1006 100
 SENTRALE UTGIFTER Totalt9 91911 41111 41111 41111 411
 Beregnet netto driftsramme til disposisjon-274 000-265 621-262 290-261 182-260 922
 Disponibelt utover 2018,nivå -8 379-11 710-12 818-13 078
 PRIORITERINGER OG TILTAK     
 FELLESTJENESTER inkl. sentrale områder     
21Digitalisering av arkivtjenester -850-850-850-850
22Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -155-155-155-155
23IKT, nedbemanning -516-516-516-516
24Den norske kirke, justering av tilskudd -37-37-37-37
25Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere 0-150-150-150
26Green Mountain, leieinntekter -110-160-210-210
27Valg, planlegging og gjennomgføring 26002600
28Kommunereform, prosjektstilling 70070000
29Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21  0192113113
30Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 197197197197
 Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl. sentrale områder -511-779-1 348-1 608
 OPPVEKST OG LÆRING     
31Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -680-680-680-680
32PC og inventar, utskifting -200-200-200-200
33Fremtidig omstillingsbehov  0-813-1 552-1 552
34Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21  -1 416-1 416-1 416-1 416
35Rennesøy-barnehagen, reduksjon av antall avdelinger -2 431-2 432-2 432-2 432
36Vinterlandbruksskolen -242-242-242-242
37Rennesøyskolen, økning i antall klasser  386386386386
38Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 2 6532 6532 6532 653
 Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring -1 930-2 744-3 483-3 483
 HELSE OG VELFERD     
39Barnevernstjenester, økte klientutgifter 1 0001 0001 0001 000
40Motiview-sykkel, reduserte lisensutgifter -20-20-20-20
41Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -510-510-510-510
42Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri -944-944-944-944
43Helse og velferd stab, redusert bemanning -1 556-1 556-1 556-1 556
44Rus og psykiatri, prosjektstilling 764764764764
45Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk -111-111-111-111
46Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger -4 383-5 887-5 687-5 687
47BPA, kjøp av tjenester 440440440440
48Kvalifiseringsordningen, lønnsutgifter -525-525-525-525
49Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing -58-103-103-103
50Integrering, redusert ressursbruk -192-192-192-192
51Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21  -44-44-44-44
52Erfaringskonsulent, videreføring av stilling 246246246246
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 2131 2131 2131 213
 Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd -4 680-6 229-6 029-6 029
 KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR     
54Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov -363-363-363-363
55Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 187187187187
56Avløp, avsetning til bundne driftsfond 0638659637
57Avløp, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd 1 4741100
58Avløp, gebyrinntekter -6 834-6 111-6 111-6 028
59Avløp, kalkulatoriske renter og avskrivninger 2 3252 4262 4142 352
60Avløp, kostnader 3 0353 0363 0383 039
61Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond 00053
62Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd 410235201130
63Renovasjon, gebyrinntekter -6 427-6 313-6 313-6 313
64Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger 140199230246
65Renovasjon, kostnader 5 8775 8795 8825 884
66Vann, avsetning til bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon 00320
67Vann, avsetning til disposisjonsfond knyttet til produksjon og distribusjon 1 041297220
68Vann, bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon 000-10
69Vann, gebyrinntekter produksjon og distribusjon -9 825-9 952-9 952-9 869
70Vann, kalkulatoriske renter og avskrivninger 2 5623 4303 6703 648
71Vann, kostnader knyttet til produksjon og distribusjon 6 2226 2256 2286 231
 Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR -176-176-176-176
 TEKNISKE TJENESTER     
72Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -110-110-110-110
73ENØK-tiltak, energibesparelse -700-1 400-1 400-1 400
74Kommunale eiendommer, gjennomgang -150-150-150-150
75Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning  372372372372
76Fremtidig omstillingsbehov  -684-684-684-684
77Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 190190190190
 Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester -1 082-1 782-1 782-1 782
 Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl. sentrale områder -511-779-1 348-1 608
 Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring -1 930-2 744-3 483-3 483
 Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd -4 680-6 229-6 029-6 029
 Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR -176-176-176-176
 Endringer på tjenesteområdene samlet -8 379-11 710-12 818-13 078
 Budsjettbalanse 0000
Tabell 10.4 Rådmannens forslag til endringer i drift. Tall i 1000 kr.
Last ned tabelldata (Excel)

10.2 Investeringsbudsjett

10.2.1 Hovedoversikt – investering

  Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Inntekter      
Salg av driftsmidler og fast eiendom---10 00010 000-
Andre salgsinntekter------
Overføringer med krav til motytelse39411 92525 312---
Kompensasjon for merverdiavgift5 6475 2119 9894 6506 144731
Statlige overføringer------
Andre overføringer------
Renteinntekter og utbytte------
Sum inntekter6 04017 13635 30114 65016 144731
       
Utgifter      
Lønnsutgifter668-----
Sosiale utgifter197-----
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon39 966100 82292 06263 59580 5754 725
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon------
Overføringer5 647-----
Renteutgifter og omkostninger------
Fordelte utgifter------
Sum utgifter46 477100 82292 06263 59580 5754 725
       
Finanstransaksjoner      
Avdrag på lån3 914-2 6003 0003 6004 000
Utlån10 269-16 00016 00016 00016 000
Kjøp av aksjer og andeler769-----
Dekning av tidligere års udekket------
Avsatt til ubundne investeringsfond1 150-----
Avsatt til bundne investeringsfond------
Sum finansieringstransaksjoner16 102-18 60019 00019 60020 000
       
Finansieringsbehov56 53983 68675 36167 94584 03123 994
       
Dekket slik:      
Bruk av lån50 69176 53668 02862 29579 28118 109
Salg av aksjer og andeler------
Mottatte avdrag på utlån5 064-3 7504 1504 7505 150
Overført fra driftsregnskapet15-3 0831 500-735
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av disposisjonsfond-250500---
Bruk av bundne driftsfond------
Bruk av ubundne investeringsfond7696 900----
Bruk av bundne investeringsfond------
       
Sum finansiering56 53983 68675 36167 94584 03123 994
       
Udekket/udisponert------
Tabell 10.5 Hovedoversikt - investering. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler46 477100 82292 06263 59580 5754 725
Utlån og forskutteringer10 269-16 00016 00016 00016 000
Kjøp av aksjer og andeler769-----
Avdrag på lån3 914-2 6003 0003 6004 000
Dekning av tidligere års udekket------
Avsetninger1 150-----
Årets finansieringsbehov62 580100 822110 66282 595100 17524 725
       
Finansiert slik:      
Bruk av lånemidler50 69176 53668 02862 29579 28118 109
Inntekter fra salg av anleggsmidler---10 00010 000-
Tilskudd til investeringer------
Kompensasjon for merverdiavgift5 6475 2119 9894 6506 144731
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner5 45811 92529 0624 1504 7505 150
Andre inntekter------
Sum ekstern finansiering61 79593 672107 07981 095100 17523 990
       
Overført fra driftsbudsjettet15-3 0831 500-735
Bruk av tidligere års udisponert------
Bruk av avsetninger7697 150500---
Sum finansiering62 580100 822110 66282 595100 17524 725
       
Udekket/udisponert------
Tabell 10.6 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i hele tusen.
Last ned tabelldata (Excel)

10.2.3 Budsjettskjema 2B – investering

Nr.InvesteringsprosjekterTotal kostnadsramme2019202020212022
 Diverse investeringer     
1IKT oppgraderinger 625 000625 000625 000625 000
2Øke pc-tettheten i skolen 312 500312 500312 500312 500
3Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 500 000   
4Ballbinge, Vestre Åmøy velforening, investeringstilskudd300 000200 00050 00050 000 
 Sum diverse investeringer 1 637 500987 500987 500937 500
 Vei     
5Sykkelparkeringer1 000 000550 000   
6Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegrebergveien1 250 0001 125 000   
7Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet4 063 0003 563 000   
8Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574 Vikevåg - Østhusvik1 438 000664 000   
9Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg1 625 000838 000   
10GS-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra Nygårdsveien til Åmøyveien 7 500 0004 870 000   
11Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø 2 250 0002 220 000   
12Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset 3 062 5001 250 000   
13Reinvestering gatelys 250 000250 000250 000250 000
14Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer 688 000   
15Trafikksikkerhetstiltak, generell post 625 000625 000625 000625 000
16GS vei bru/kai til byggefelt 9 375 000625 0002 500 0006 250 000 
17Renovering /opprusting av kommunale kaier5 000 0001 750 0001 250 0001 250 000 
18Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand15 000 0005 000 00010 000 000  
 Sum vei 24 018 00014 625 0008 375 000875 000
 Utbygging     
19Bofellesskap Eltarvåg25 600 00024 000 000   
20Kommunal egenandel befalsmesse, Fjøløy  375 000375 000375 000
21Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien5 625 0002 812 5001 875 000  
22Oppgradering av lekeplasser i barnehager 125 000125 000125 000125 000
23Oppgradering lekeplasser i kommunale felt 125 000125 000125 000125 000
24Brannsikring av kommunale boliger 187 500187 500187 500187 500
25Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav80 000 0005 000 00020 000 00052 000 000 
26ENØK tiltak for kommunale bygg15 600 0004 850 000   
27Kjøp av areal til offentlig formål 300 000300 000300 000300 000
28Hausken kirke- og livsynssenter realisering15 600 0001 000 000 14 100 000 
29Rehabilitering Fjøløy fort (Dagsturhytte/overnattingshytte)5 200 0004 900 000   
 Sum utbygging 43 300 00022 987 50067 212 5001 112 500
 VAR-sektor     
 Vann     
30Gen. oppgradering av ventilkammer/basseng/kummer 1 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
31Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy m/basseng14 484 00012 000 000   
32Nytt høydebasseng på Bru4 160 000 4 160 000  
33Nytt høydebasseng Sørbø2 200 000  2 200 000 
34Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga3 111 0003 000 000   
35Oppgradering ventilkammer Bjerga306 000306 000   
36Diverse tiltak basseng Askje765 000 765 000  
37Ny vannledning Østhusvik-Hanasand18 800 0006 000 00012 800 000  
 Sum vann 22 306 00018 725 0003 200 0001 000 000
 Avløp     
38Generell oppgr. av kummer og ledninger, sanering etc.  300 000300 000300 000300 000
39Kloakkering Sørbø3 120 000 3 120 000  
40Utslippsledning Vestre Åmøy450 000 450 000  
41Avløpsanlegg Soknaveien1 000 000 800 000  
 Sum avløp 300 0004 670 000300 000300 000
 Renovasjon     
42Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt sorteringsanlegg1 100 000 1 100 000  
43Etablering av nedgravde containere 500 000500 000500 000500 000
 Sum renovasjon 500 0001 600 000500 000500 000
 Sum VAR-sektor 23 106 00024 995 0004 000 0001 800 000
 Totale brutto investeringer 92 061 50063 595 00080 575 0004 725 000
 Finansiering     
44Salg av kommunal eiendom  10 000 00010 000 000 
45Momsrefusjoner 9 988 8754 650 0006 143 750731 250
46Spillemidler, Dagshytte + egenkapital fra Ryfylke friluftsråd og fylkeskommunale midler  2 683 000   
47Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy 2 480 000   
48Etableringstilskudd Miljødirektoratet, sykkelparkering 450 000   
49Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-Bomstasjon GS-vei 6 000 000   
50Refusjon fra fylkeskommunen, Fortau kulturhus til sykehjemmet. 1 500 000   
51Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan veiutvidelse FV 574 Vikevåg - Østhusvik 330 000   
52Refusjon fra fykeskommunen, Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg 669 000   
53Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbø, fra grendahuset til E39 1 800 000   
54Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbøveien, fra Vikevåg i retning Sørbø 2 450 000   
55Tilskudd fra ENOVA 1 450 000   
56Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap 5 500 000   
57Bruk av disposisjonsfond drift, til finansiering av linje 4 500 000   
58Avdrag på ansvarlig lån til Lyse 1 150 0001 150 0001 150 0001 150 000
59Overføringer fra drift 3 083 0001 500 0000735 000
60Låneopptak 52 027 62546 295 00063 281 2502 108 750
 Sum finansiering 92 061 50063 595 00080 575 0004 725 000
 Udekket 0000
 Egenfinansiering av investeringer 43 %27 %21 %55 %
Tabell 10.7 Budsjettskjema 2B - investering
Last ned tabelldata (Excel)

10.3 Netto driftsrammer

 Beløp 2019 Beløp 2018
Fellestjenester  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt11 561 00011 500 000
10100 Fast lønn7 418 0007 237 000
10400 Lønn30 000 
10400 Overtid15 00030 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser5 0005 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse27 00027 000
10800 Lønn ordfører / varaordfører915 000915 000
10801 Godtgjørelse kommunestyrerep.138 000138 000
10802 Godtgjørelse formannskap61 00061 000
10803 Godtgjørelse hovedutvalg KOO7 0007 000
10804 Godtgjørelse hovedutvalg MU207 000207 000
10805 Godtgjørelse planutvalg77 00077 000
10806 Godtgjørelse kontrollutvalg80 00080 000
10807 Godtgjørelse eldreråd46 00046 000
10808 Godtgjørelse byggekomitè69 00069 000
10810 Tapt arb.fortjeneste5 0005 000
10815 Annen lønn/godtgj. folkevalgte160 000160 000
10910 Pensjonspremie KLP944 0001 000 000
10990 Arbeidsgiveravgift1 357 0001 436 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt5 933 0005 523 000
11000 40 000 
11000 Kontormateriell45 00045 000
11010 Kopieringsmateriell20 00020 000
11020 Abonnement/faglitteratur95 00095 000
11150 Matvarer120 000105 000
11160 Kantinedrift2 0002 000
11200 Div. driftsutgifter616 000331 000
11210 Velferdstiltak, ansatte250 000250 000
11215 Bedriftshelsetjeneste90 00090 000
11285 Gaver/påskjønnelser39 00039 000
11286 Innfordringsutgifter5 0005 000
11288 Administrasjonsgebyr Startlån23 00023 000
11300 Telefonutgifter417 000417 000
11310 Porto150 000150 000
11320 Bank-gebyrer og tjenester26 00026 000
11330 Datakommunikasjon18 00018 000
11400 Annonser116 000101 000
11401 Stillingsannonser15 00015 000
11430 Representasjon/møter4 0004 000
11500 Kursutgifter370 000325 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)5 0005 000
11610 Bilgodtgjørelse51 00051 000
11720 Bompenger6 0006 000
11730 10 000 
11730 Reiseutgifter51 00051 000
11850 Forsikringer500 000500 000
11860 Personforsikringer700 000700 000
11865 Ansvarsforsiking70 00070 000
11970 Kontingenter350 000350 000
11972 Kontingent K.S.274 000274 000
11973 OU - midler280 000280 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser1 175 0001 175 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt870 000870 000
12000 Inventar og utstyr5 0005 000
12071 IKT-utstyr160 000160 000
12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr250 000250 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner20 00020 000
12450 Kopieringsavtaler150 000150 000
12700 Konsulenttjenester75 00075 000
12702 Interkommunalt arkiv210 000210 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt7 230 0008 148 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner6 193 0007 111 000
13530 Arbeidsgiverkontroll350 000350 000
13540 Revisjonsutgifter439 000439 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private10 00010 000
13710 Ref. ekstern arb.giver176 000176 000
13750 Kjøp fra IKS62 00062 000
14 Overføringer Totalt6 238 0006 192 000
14700 Overf. til andre3 665 0003 767 000
14711 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd588 000588 000
14724 Tilskudd videregående opplæring100 000100 000
14726 Tilskudd politiske partier55 00055 000
14930 Seniortiltak1 830 0001 682 000
16 Salgsinntekter Totalt-2 401 000-2 291 000
16202 Salg pins-1 000-1 000
16560 Avgiftspliktige leieinntekter-2 400 000-2 290 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt-599 000-599 000
17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd-5 000-5 000
17500 Refusjoner fra kommuner-236 000-236 000
17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd-113 000-113 000
17900 Interne overføringer-245 000-245 000
19 Finansinntekter Totalt -1 030 000
19400 Bruk av disposisjonsfond -850 000
19500 Bruk av bundne fond -180 000
Fellestjenester Totalt28 832 00028 313 000
Finans  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt5 690 0005 311 000
10910 Pensjonspremie KLP447 000832 000
10920 Pensjonspremie SPK0-2 541 000
10930 Premie Avtalefestet pensjon KLP600 000630 000
10932 Reguleringspremie fordeles9 537 00010 586 000
10934 Premie avtalefestet pensjon SPK960 000960 000
10935 Kommunens andel utbet. AFP-pensjon900 000900 000
10950 Premieavvik pensjon-6 610 000-5 713 000
10960 Premiefond KLP-852 000-793 000
10990 Arbeidsgiveravgift1 640 0001 250 000
10995 Arbeidsgiveravgift av premieavvik pensjon-932 000-800 000
14 Overføringer Totalt5 721 0004 608 000
14901 Lønnsreserve5 721 0004 608 000
15 Finansutgifter Totalt38 233 00028 960 000
15000 Renteutgifter, låneomkostninger11 654 0008 745 000
15020 Swap-avtale921 0001 515 000
15100 Avdrag på lån20 875 00018 700 000
15400 Avsetninger til disponible fond1 700 000 
15700 Overføring til investeringsregnskapet3 083 000 
18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt-291 740 000-283 770 000
18000 Rammeoverføring-139 670 000-135 190 000
18001 Inntektsutjevning4 080 0003 850 000
18100 Overføring fra staten-1 700 000 
18115 Investeringskompensasjon-870 000-900 000
18700 Skatt på formue og inntekt-152 150 000-149 880 000
18740 Eiendomsskatt-1 430 000-1 650 000
19 Finansinntekter Totalt-14 995 000-14 237 000
19000 Renter av bankinnskudd-1 376 000-1 358 000
19005 Renter av utl. startlån-1 515 000-1 200 000
19008 Renter andre utlån-752 000-670 000
19050 Utbytte fra selskaper-6 325 000-5 750 000
19400 Bruk av disposisjonsfond -1 951 000
19500 Bruk av bundne fond  
19900 Motpost avskrivninger-3 153 000-2 395 000
19901 Motpost kalkulatoriske renter-1 874 000-913 000
Finans Totalt-257 091 000-259 128 000
Helse og velferd  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt81 222 00086 656 000
10100 Fast lønn51 002 00051 481 000
10105 Funksjonstillegg31 00031 000
10108 Andre tillegg171 000171 000
10109 Lønn veiledning162 000162 000
10120 Kveld/nattillegg3 052 0003 052 000
10130 Helligdagstillegg1 512 0001 512 000
10132 Lørdag/søndagstillegg1 910 0001 910 000
10150 Delt vakt675 000675 000
10190 Lønn tilitsvalgte238 000238 000
10200 Vikarer488 000488 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap307 000307 000
10224 Vikarer kurs/opplæring112 000112 000
10300 Ekstrahjelp30 00030 000
10320 Ferievikarer1 716 0001 866 000
10400 Overtid100 000100 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser1 100 0001 100 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse2 0002 000
10520 Sysselsetting/arb.trening245 000245 000
10530 Lønn, støttekontakter100 000100 000
10550 Lønn, private avlastere46 00046 000
10560 Omsorgslønn150 000150 000
10590 Trekkpliktig stipend5 0005 000
10890 Lønn/introduksjonsstønad1 904 0006 287 000
10891 Lønn/kvalifiseringsordningen0525 000
10910 Pensjonspremie KLP6 514 0006 464 000
10990 Arbeidsgiveravgift9 650 0009 597 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt7 988 0008 138 000
11000 Kontormateriell54 00054 000
11020 Abonnement/faglitteratur19 00019 000
11100 Medisinsk forbruksmateriell329 000329 000
11110 Spesialundersøk./honorar25 00025 000
11120 Medisinsk utstyr7 0007 000
11140 Medisiner301 000301 000
11150 Matvarer1 085 0001 076 000
11170 Matvarer for videresalg40 00040 000
11200 Div. driftsutgifter591 000686 000
11220 Velferdstiltak, brukere2 0002 000
11236 Farmasøytisk tilsyn40 00040 000
11250 Rengjøringsprodukter30 00030 000
11260 Arbeidstøy (spesialbekledning)8 0008 000
11280 Plast og papir255 000255 000
11285 Gaver/påskjønnelser5 0005 000
11300 Telefonutgifter39 00039 000
11310 Porto21 00026 000
11320 Bank-gebyrer og tjenester3 0003 000
11330 Datakommunikasjon38 00038 000
11400 Annonser19 00019 000
11401 Stillingsannonser10 00012 000
11430 Representasjon/møter1 0001 000
11500 Kursutgifter345 000345 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)28 00028 000
11610 Bilgodtgjørelse191 000195 000
11655 Utgiftsdekning2 0002 000
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)36 00036 000
11705 Drift av leasing biler160 000180 000
11720 Bompenger53 00063 000
11730 Reiseutgifter73 00076 000
11740 Andre transportugifter1 205 0001 205 000
11800 Strøm7 0007 000
11862 Tilskudd pasientskadeerstatning140 000140 000
11900 Husleie2 120 0002 120 000
11960 Komm.avgifter271 000271 000
11970 Kontingenter4 0004 000
11980 Lisenser183 000203 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser203 000203 000
11986 Bet. for lisenser og webløsninger42 00042 000
11990 Gebyrer3 0003 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt1 015 000915 000
12000 Inventar og utstyr506 000461 000
12010 Hjelpemidler3 0003 000
12080 Litteratur, musikk, film1 0001 000
12110 Leie/leasing av transpormidler290 000250 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg50 00050 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr70 00055 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner85 00085 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner10 00010 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt15 164 00014 105 000
13000 Kjøp fra staten/statlige institusjoner184 000362 000
13050 Kjøp av helsetjenester i EØS-land15 00015 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner9 134 0008 134 000
13502 Kjøp av tjenester, komm. (klient)140 000260 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private5 382 0005 002 000
13730 Tolketjeneste132 000155 000
13750 Kjøp fra IKS147 000147 000
13810 Nødmeldingstjeneste30 00030 000
14 Overføringer Totalt4 060 0003 926 000
14730 Livsopphold, bidrag1 700 0001 666 000
14731 Boutgifter, bidrag2 000 0001 900 000
14732 Nødhjelp40 00040 000
14733 Bidrag andre formål190 000190 000
14735 Forebyggende tiltak, individuelt30 00030 000
14736 Forebyggende tiltak, generelt50 00050 000
14737 Boutgifter midlertidig bolig20 00020 000
14739 Etableringsstøtte30 00030 000
15 Finansutgifter Totalt70 00070 000
15210 Sosiallån70 00070 000
16 Salgsinntekter Totalt-7 687 000-7 754 000
16100 Egenbetaling-1 428 000-1 405 000
16101 Brukerbetaling langtid-2 650 000-2 650 000
16102 Brukerbetaling korttid-300 000-300 000
16103 Brukerbetaling praktisk bistand-246 000-246 000
16125 Brukerbetaling trygghetsalarm-140 000-140 000
16126 Brukerbetaling telefon-7 000-7 000
16128 Brukerbetaling matombringing-550 000-550 000
16133 Brukerbetaling aktivitetssenter-120 000-120 000
16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.-176 000-266 000
16300 Husleie-1 984 000-1 984 000
16360 Refusjon tv-pakke-26 000-26 000
16570 Avgiftspliktig salg matvarer-60 000-60 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt-12 650 000-12 194 000
17000 Refusjoner fra staten-11 563 000-11 107 000
17001 Refusjon NAV-kontor-358 000-358 000
17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd-147 000-147 000
17020 Refusjon forsk. sosialhjelp-50 000-50 000
17300 Refusjoner fra fylkeskommuner-20 000-20 000
17500 Refusjoner fra kommuner-487 000-487 000
17700 Refusjoner fra andre (private)-25 000-25 000
18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt-8 530 000-13 132 000
18120 Integreringstilskudd flyktninger-8 530 000-13 132 000
19 Finansinntekter Totalt-50 000-761 000
19200 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v-50 000-50 000
19400 Bruk av disposisjonsfond -582 000
19500 Bruk av bundne fond -129 000
Helse og velferd Totalt80 602 00079 969 000
Kultur og samfunn  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt8 834 0009 137 000
10100 Fast lønn6 775 0006 971 000
10120 Kveld/nattillegg37 00037 000
10132 Lørdag/søndagstillegg40 00035 000
10180 Timelønn120 000120 000
10300 Ekstrahjelp46 00073 000
10910 Pensjonspremie KLP707 000756 000
10920 Pensjonspremie SPK28 00027 000
10990 Arbeidsgiveravgift1 081 0001 118 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt16 562 0001 860 000
11000 Kontormateriell9 0009 000
11020 Abonnement/faglitteratur57 00057 000
11150 Matvarer7 00017 000
11200 Andre driftsutgifter15 134 000 
11200 Div. driftsutgifter533 000588 000
11225 Rovdyrpremie10 00010 000
11300 Telefonutgifter5 0005 000
11330 Datakommunikasjon3 0003 000
11400 Annonser89 00089 000
11410 Informasjon15 00015 000
11500 Kursutgifter215 000230 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)3 0003 000
11610 Bilgodtgjørelse33 00033 000
11720 Bompenger9 0009 000
11730 Reiseutgifter168 000165 000
11740 Andre transportugifter10 00010 000
11760 Transport eldre7 0007 000
11800 Strøm0355 000
11900 Husleie2 0002 000
11960 Komm.avgifter47 00047 000
11970 Kontingenter174 000174 000
11975 Tinglysingsutgifter25 00025 000
11980 Lisenser6 0006 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser1 0001 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt345 000942 000
12000 Inventar og utstyr10 00010 000
12070 IKT-programvare5 0005 000
12071 IKT-utstyr3 00029 000
12080 Litteratur, musikk, film135 000135 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg60 00095 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr2 0002 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner80 00091 000
12500 Materialer til vedlikehold010 000
12700 Konsulenttjenester250 000395 000
12705 Juridisk bistand-200 000-200 000
12900 Fordelte utgifter0370 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt850 00015 439 000
13100 Drifting kartverk (staten)10 00010 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private840 000875 000
13750 Kjøp fra IKS014 554 000
14 Overføringer Totalt1 251 0001 191 000
14700 Overf. til andre380 000380 000
14709 Tilskudd Utstein Kloster260 000160 000
14714 Enkeltsøknader131 000171 000
14717 Materialstøtte105 000105 000
14718 Driftstilskudd idrettslag110 000110 000
14720 Driftstilskudd organisasjoner225 000225 000
14725 Stipend/priser10 00010 000
14747 Bruk av gavemidler30 00030 000
15 Finansutgifter Totalt7 952 0003 558 000
15049 Kalkulatoriske renter 1 874 000 
15400 Avsetninger til disponible fond2 925 000214 000
15500 Avsetning til bundne driftsfond  
15500 Avsetninger til bundne driftsfond 36 000
15900 Avskrivninger3 153 0003 308 000
16 Salgsinntekter Totalt-25 439 000-20 589 000
16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.-39 000-34 000
16205 Salg bygdebok-3 000-3 000
16210 Gebyrer-2 075 000-1 945 000
16270 Salgsavgift alkohol-60 000-60 000
16290 Billettinntekter-93 000-88 000
16320 Utleie av lokaler-3 000-3 000
16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiing-13 261 000-16 876 000
16420 Årsavgift slambehandling -1 000 000
16430 Tilknyttingsavgift-9 825 000-500 000
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester-80 000-80 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt-25 000-97 000
17500 Refusjoner fra kommuner-25 000-97 000
19 Finansinntekter Totalt -935 000
19500 Bruk av bundne fond -935 000
Kultur og samfunn Totalt10 330 00010 506 000
Oppvekst og læring  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt122 337 000123 824 000
10100 Fast lønn2 101 0005 058 000
10102 Lønn pedagogisk personell59 958 00059 281 000
10103 Lønn ped.pers. småskoletrinn 1.-4. klasse172 000172 000
10104 Lønn miljøarb./assistent31 068 00030 667 000
10105 Funksjonstillegg1 182 0001 182 000
10106 Lønn samlingstyrere81 00081 000
10107 Lønn etter- og videreutdanning20 00020 000
10120 Kveld/nattillegg47 00047 000
10130 Helligdagstillegg28 00028 000
10132 Lørdag/søndagstillegg2 0002 000
10140 Smusstillegg2 0002 000
10150 Delt vakt41 00041 000
10190 Lønn tilitsvalgte139 000139 000
10197 Anordnet lønn  
10200 Vikarer583 000563 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap380 000380 000
10224 Vikarer kurs/opplæring82 00079 000
10226 Vikarer tilitsvalgte/politiske verv56 00056 000
10228 Vikarer kompetanseheving13 00013 000
10300 Ekstrahjelp157 000154 000
10305 Lønn sensor27 00027 000
10320 Ferievikarer103 000103 000
10400 Overtid220 000220 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser20 00020 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse5 0005 000
10910 Pensjonspremie KLP6 327 0006 140 000
10920 Pensjonspremie SPK4 254 0004 204 000
10990 Arbeidsgiveravgift15 269 00015 140 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt8 983 0008 995 000
11000 Kontormateriell58 00058 000
11010 Kopieringsmateriell47 00047 000
11020 Abonnement/faglitteratur88 00088 000
11050 Læremidler81 00081 000
11055 Lærebøker648 000648 000
11060 Fritt skolemateriell130 000130 000
11061 Heimkunnskapsmateriell110 000110 000
11062 Formingsmateriell182 000177 000
11063 Pedagogisk IT-programvare/drift26 00026 000
11070 Leker/sysselsettingsutstyr184 000184 000
11080 Skoleboksamling100 000100 000
11100 Medisinsk forbruksmateriell18 00018 000
11120 Medisinsk utstyr1 0001 000
11150 Matvarer1 919 0001 919 000
11200 Div. driftsutgifter240 000240 000
11204 Samarbeidsutvalg/Foreldreråd5 0005 000
11210 Velferdstiltak, ansatte13 00013 000
11220 Velferdstiltak, brukere10 00010 000
11230 Turer, leirskoler250 000250 000
11235 Ekskursjoner107 000105 000
11250 Rengjøringsprodukter37 00037 000
11285 Gaver/påskjønnelser19 00019 000
11300 Telefonutgifter17 00017 000
11310 Porto4 0004 000
11330 Datakommunikasjon20 00020 000
11401 Stillingsannonser21 00021 000
11415 Kopieringsutgifter175 000175 000
11500 Kursutgifter504 000524 000
11502 Kompetanseheving5 0005 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)40 00040 000
11610 Bilgodtgjørelse119 000119 000
11660 Erkjentlighetsgaver3 0003 000
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)185 000184 000
11710 Skoleskyss2 824 0002 824 000
11720 Bompenger13 00013 000
11730 Reiseutgifter53 00053 000
11740 Andre transportugifter10 00010 000
11900 Husleie20 00020 000
11910 Grunnleie30 00030 000
11950 Avgifter6 0006 000
11960 Komm.avgifter434 000434 000
11970 Kontingenter13 00013 000
11980 Lisenser208 000208 000
11986 Bet. for lisenser og webløsninger5 0005 000
11990 Gebyrer1 0001 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt1 121 0001 311 000
12000 Inventar og utstyr315 000405 000
12070 IKT-programvare310 000310 000
12071 IKT-utstyr289 000389 000
12200 Kjøp av maskiner, større utstyr50 00050 000
12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr55 00055 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr64 00064 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner30 00030 000
12700 Konsulenttjenester8 0008 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt5 719 0005 961 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner5 568 0005 810 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private127 000127 000
13730 Tolketjeneste24 00024 000
14 Overføringer Totalt529 000529 000
14745 Friplasser barnehage/SFO529 000529 000
16 Salgsinntekter Totalt-15 945 000-15 945 000
16000 Foreldrebetaling-13 892 000-13 892 000
16120 Brukerbetaling-201 000-201 000
16260 Kostpenger-1 834 000-1 834 000
16290 Billettinntekter-15 000-15 000
16320 Utleie av lokaler-3 000-3 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt-8 455 000-8 455 000
17000 Refusjoner fra staten-4 017 000-4 017 000
17003 Refusjon lønnstilskudd-354 000-354 000
17500 Refusjoner fra kommuner-3 920 000-3 920 000
17700 Refusjoner fra andre (private)-164 000-164 000
Oppvekst og læring Totalt114 289 000116 220 000
Tekniske tjenester  
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt14 613 00014 660 000
10100 Fast lønn5 057 0005 009 000
10130 Helligdagstillegg21 00021 000
10132 Lørdag/søndagstillegg5 0005 000
10180 Timelønn15 00015 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap207 000207 000
10300 Ekstrahjelp125 000125 000
10320 Ferievikarer80 00080 000
10400 Overtid128 000128 000
10750 Lønn renhold5 994 0006 104 000
10910 Pensjonspremie KLP1 231 0001 225 000
10990 Arbeidsgiveravgift1 750 0001 741 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt4 739 0005 439 000
11000 Kontormateriell5 0005 000
11020 Abonnement/faglitteratur27 00027 000
11150 Matvarer5 0005 000
11200 Div. driftsutgifter147 000147 000
11250 Rengjøringsprodukter650 000650 000
11300 Telefonutgifter15 00015 000
11500 Kursutgifter85 00085 000
11610 Bilgodtgjørelse41 00041 000
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)67 00067 000
11700 Drift av egne transportmidler360 000360 000
11720 Bompenger4 0004 000
11730 Reiseutgifter23 00023 000
11800 Strøm2 492 0003 192 000
11830 Naturgass363 000363 000
11850 Forsikringer25 00025 000
11910 Grunnleie3 0003 000
11960 Komm.avgifter201 000201 000
11970 Kontingenter87 00087 000
11975 Tinglysingsutgifter10 00010 000
11980 Lisenser50 00050 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser79 00079 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt6 775 0007 255 000
12015 Redskaper110 000110 000
12071 IKT-utstyr12 00012 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg4 788 0005 088 000
12306 Vedlikehold ferister90 000190 000
12315 Brøyting/strøing av vei275 000325 000
12320 Inngjerding vei20 00050 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner1 410 0001 410 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner20 00020 000
12700 Konsulenttjenester50 00050 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt4 205 0004 005 000
13550 Oljevernberedskap26 00026 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private0150 000
13750 Kjøp fra IKS4 179 0003 829 000
16 Salgsinntekter Totalt-6 872 000-6 817 000
16300 Husleie-5 369 000-5 314 000
16310 Refusjon strømutgifter-72 000-72 000
16340 Refusjon renhold-70 000-70 000
16345 Refusjon vaktmester-35 000-35 000
16360 Refusjon tv-pakke-24 000-24 000
16390 Andre leieinntekter-1 020 000-1 020 000
16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiing-282 000-282 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt-422 000-422 000
17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd-297 000-297 000
17900 Interne overføringer-125 000-125 000
Tekniske tjenester Totalt23 038 00024 120 000
Totalsum  
Tabell 10.8 Driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)

10.4 Disposisjonsfond

Bundne driftsfond   
Tap på etableringslån-99 467 Gavefond Rennesøy Bo og Rehab.-167 970
Testamentarisk gave Rennesøy bo- og rehab.-328 780 Boliger med bistand-1 456 348
1000 Års-stedet-10 000 Statstilskudd Overvektige barn og unge-26 300
IA-kultur-30 000 Brukerrepresentant ROP (3762)-297 792
Fredagslunsj-8 344 Se meg forprosjekt (3763)-271 476
Kompetanseanalyse-150 000 Statstilskudd Kulturvern (Smia)-21 500
Vurdering for læring (2029)-102 966 Statstilskudd Vilttiltak-37 723
Tilskudd videreutdanning skolene-31 250 Kommunalt Viltfond-37 664
Statstilskudd styrket barnehagetilbud-68 114 Tilskudd Kulturvern (Fornminne)-40 000
Kostpenger Rennesøy barnehage-94 648 UKM-37 263
Kostpenger Vestre Åmøy barnehage-37 203 Ridesti/tursti Mehus-Morkavatn-349 745
Kostpenger Bru barnehage-104 791 Førsvoll RUP prosjekt-24 930
Kostpenger Østhusvik barnehage-48 355 Prestvågen-98 475
Kostpenger Vikevåg barnehage-101 231 DKS-kultur-253 769
Kostpenger Skorpefjell barnehage-15 228 Prosjekttilskudd Frivillig Rogaland-8 000
Etableringstilskudd-869 090 Prosjekttilskudd lavterskeltilbud trim-7 270
Seniorsenter (3016)-15 000 Gaver (SR-bank) - Frivilligsentral-36 494
Kompetansemidler Helse og velferd-290 569 Kultur og natur-79 000
Tilpassing bolighus-215 385 Gaver ROP-10 000
HMS-endringsprosess-71 000 Barnetråkk-50 000
Barnevern-171 000 Gave Frivilighetssentralen-8 913
Gjeldsrådgiver-50 677 Prosjektmidler Livsglede for eldre-5 942
Pårørendeskole demens (3010)-25 849 Transportordning - frivilligsentral-21 700
Kommunesammenslåing (3025)-93 019 Frifondsmidler-25 000
Trafikksikker kommune (1033)-144 826 Selvkostfond Vann-1 865 739
Psykisk helse-45 346 Asfaltering Kommunale veier-53 816
Sum bundne driftsfond  -8 514 966
    
Ubundne ivesteringsfond   
Ubundet investeringsfond-416 306Kommunale trafikksikkerhetstiltak-197 420
Sum ubundne investeringsfond  -613 726
    
Bundne investeringsfond   
Investeringtilskudd Østhusvik barnehage-405 104Tilskudd Gang og Sykkelsti Bru-165 000
Ekstraord. avdrag boliger med bistand-836 000Tilskudd GS-vei Mosterøyveien-62 218
Tilskudd Gang sykkelsti Vaula/Askje-134 930  
Sum bundne investeringsfond  -1 603 252
    
Disposisjonsfond - ubundne driftsfond   
Disposisjonsfond-23 803 875Ungdommens dag-28 000
Disposisjonsfond justeringsrett-2 536 432Prestvågen-107 040
Fond mottak flyktninger-216 000Fond vedlikehold-296
    
Sum disposisjonsfond  -26 691 643
    
Sum fond per 30.09.2018  -37 423 586
Tabell 10.9 Fond per 30.09.2018
Last ned tabelldata (Excel)