a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

11 Forslag til vedtak

Politisk behandling av årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 vil bli som følger:

  • Rådmannens forslag til økonomiplan offentliggjøres 1. november
  • Formannskapet behandler og innstiller til økonomiplan 2019-2022 den 29. november 2018
  • Kommunestyret vedtar økonomiplan 2019-2022 den 13. desember 2018

Rådmannen anbefaler at formannskapet innstiller slik:

Forslag til vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til Økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2, tabell 10.2.

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: § 3 c) – bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Videre skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). Eiendomsskattesatsen er 7 promille.

Kommunestyret kan gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf. KO sak 81/16.

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

  • Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 16 mill./avdragstid 35 år
  • Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 52,1 mill./avdragstid 35 år

6. Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter.

7. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i gebyrer og egenbetalinger:

  • Gebyrer for vann, avløp og renovasjon endres slik det fremgår av kapittel 2.7.
  • Foreldrebetaling barnehage følger den til enhver tid gjeldende maksimalpris som Stortinget vedtar. Forslag til statsbudsjett 2019 legger opp til en maksimalpris på kr 2 990 fra 1.1.2019 til 31.7.2019 og kr 3 040 fra og med 1.8.2019 for 100 % plass.
  • Brukerbetaling SFO justeres med kommunal deflator (2,8 %) fra høsten 2019.

Øvrige salgs-, leieinntekter og egenbetalinger økes i tråd med kommunal deflator eller i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder satser som vedtas av Stortinget.

8. Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen til å gjøre opp selvkostregnskapene innen Vann, Avløp og Renovasjon gjennom bruk og avsetning av tilhørende bundne fond og disposisjonsfond som en del av årsoppgjøret. Herunder å dekke inn eventuelle underskudd eller tilbakebetale raskere akkumulert underskudd fra tidligere år.