a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

13 Svar på spørsmål

Det er mottatt spørsmål fra ulike politiske partier etter framleggelsen av forslag til Økonomiplan 2019-2022 for Rennesøy kommune. Parti samt mottaksdato framkommer ved hvert spørsmål.

13.1 Svar på spørsmål

1. Krf, 16. november 2018

 Ønsker oversikt over dagens gebyr vann, kalkulerte gebyrer vann 2019 og planlagte gebyr Stavanger 2019.

Svar: Det er vanskelig å sammenligne Rennesøy og Stavanger sine gebyrer. Stavanger sitt gebyr for fastledd er en variabel som er avhengig av bruttoarealet på bygningsmassen, mens det i Rennesøy er en fastpris per enhet. For eksempel er en enhet på et gårdsbruk definert som alle driftsbygninger samt to boliger.

EnhetspriserRennesøy 2018Rennesøy 2019Stavanger 2019
Fastledd 1050 per enhet1618 per enhet5,13/m2
Variabelt ledd8,6/m313,24 /m33,98/m3
Tabell 13.1, enhetspriser. Eks mva
Last ned tabelldata (Excel)

Planlagte gebyrer Stavanger 2019: Forventet gebyrnivå i 2019 i Stavanger kommune er publisert sammen med fremleggelsen av Handlings -og økonomiplanen 2019-2022 i kapittel 15. Konsolidering av budsjettene for Rennesøy, Finnøy og Stavanger kommune vil bli gjort i 2019 og eventuelle forskjeller vil bli belyst i egne saker til Fellesnemda.

2. Sp, 21. november 2018

Har dere en oversikt over forventet inntekt på kortidsplasser ifm sykehjem? Kan utleieplasser økes ift nåsituasjon? Samtidig, plasser i Langemann. Kan noen av disse leies ut til andre på kort/lengre sikt?

Svar: I perioden fra budsjettet ble lagt har det kommet frem at Randaberg kommunes bygging av nytt sykehjem vil bli forsinket. Det er derfor rimelig å anta at Randaberg vil ha behov for å kjøpe korttidsplasser i hele 2019. Randaberg har til nå i år kjøpt korttidsplasser for kr 358 600. Det antas derfor at salg av utleieplasser kan økes utover kr 100 000 som er budsjettert.

Når det gjelder Langemann er man i oppstarten med å etablere et avlastningstilbud til barn i Rennesøy kommune. Dette tilbudet vil innbefatte både avlastning på ettermiddag i ukedager og helgeavlastning. Det vil derfor være uheldig å tilby salg av denne ene plassen på det nåværende tidspunkt.

3. Sp, 21. november 2018

Kan dere gjøre rede for den økningen som vil være i disposisjonsfondet ift normen som er lagt i ny kommune 6% kontra 8%? Vi skal ikke ha ett overskudd utover minimum til kommunesammenslåing. Er det her mulighet for å realisere noe av økningen i 2019 budsjett?

Svar: Det er prioritert bruk av fondet til IT-investering i 2019 iht. tidligere vedtak, samt salderingsutfordring i 2021. Oppbygging av fondet er primært med bakgrunn i tilbakebetaling av akkumulerte underskudd fra VAR-sektoren, jf. midlertidig finansiering fra kommunekassen tidligere år, og tilføring av mer usikre midler fra statens havbruksfond.

Økonomiske måltall må sees i sammenheng og ikke hver for seg. Øvrige økonomiske indikatorer avviker i forhold til måltallene som Fellesnemda i sak 37/18 anmodet kommunene. Blant annet er gjeldsgraden og gjeldsnivået svært høyt i Rennesøy.

4. Sp, 21. november 2018

I bundne driftsfond er det et Selvkostfond Vann som er oppgitt til 1,865739. Kan dette brukes til å legge en buffer mot den auken som er lagt inn på vann sida for 2019? Ser for meg at denne kan brukes til å harmonisere mot SVG nivå, ift til administrasjonen sin varsla auke på 54%.

Svar: Prognoser for selvkostområdet Vann per 2.tertial 2018 viser er merforbruk for inneværende år på kr 3,2 mill. og midler på selvkostfond vann vil i sin helhet gå til å redusere dette merforbruket i tillegg til at kr 1,3 mill. vil dekkes inn som midlertidig lån fra det generelle disposisjonsfondet. Dette er tatt høyde for i kalkyler presentert i økonomiplan 2019-2022.

5. Krf, 23. november 2018

Hvilke følger får budsjettavtalen mellom partiene på stortinget for vårt budsjett?

Svar: Budsjettavtalen av 20. november 2018 mellom FrP, H, V og Krf på sentralt hold medfører en nedjustering av realveksten i de frie inntektene til kommunene mot en økning i spesielle tilskudd (herunder øremerkede) til kommunesektoren.

For Rennesøy kommune medfører uttrekk av midler i rammetilskuddet, som var begrunnet i tidlig innsats skole, kr 0,25 mill. i lavere rammetilskudd (forutsatt at uttrekket skjer etter grunnskolenøkkelen). Det er for tidlig å si noe om dette vil bli motsvart i økt øremerket tilskudds-inntekt til den ressursinnsatsen som allerede ligger inne i budsjettgrunnlaget, eller om det vil legges ytterligere føringer for å kunne være i posisjon til å bli tildelt disse øremerkede midlene.

Reverseringen av den tidligere foreslåtte økte kommunale egenandelen for ressurskrevende tjenester virker positivt inn – allerede for 2018. Budsjettet for 2018 er i Rennesøy ikke justert for det tidligere forslaget og reverseringen får følgelig ingen direkte budsjettmessig effekt. For 2019 er det for tidlig å si i hvilken grad dette får betydning for Rennesøy (avhengig av antall brukere og nivå på tjenestene).

Diverse tilskuddsordninger med og uten øremerkinger må antas å komme Rennesøy også til gode. Disse ordningene medfører normalt en tilsvarende kostnad, samt forutsetter en kommunal egenfinansieringsandel i tillegg. Innretningen på de ulike tilskuddsordningene er ikke klargjort enda, og følgelig ei heller tildelt den enkelte kommune på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil i løpet av 2019 komme tilbake til eventuelle søknader og tilsagn av større betydning for kommunen.

6. Sp, 21. november 2018 

Sum på kr 405 104 på bundnet investeringsfond Investeringstilskudd til Østhusvik barnehage samt Ekstraord. avdrag boliger med bistand. Hva ligger i disse, og kan de på noen måte løses ut?

Svar: Investeringstilskudd Østhusvik barnehage pålydende kr 405 104 og Ekstraord. avdrag boliger med bistand kr 836 000 er begge bundne investeringsfond med formål brukt i investeringsregnskap.

Prosjekt med bygging/ombygging av Østhusvik barnehage er gjennomført og avsluttet. Midlene vil benyttes som «bruk av fond» i investeringsregnskapet som en felles finansiering av pågående prosjekt.

Nærmere undersøkelser rundt fond Ekstraord. avdrag boliger med bistand er blitt gjort med hensyn til om det foreligger tilsagn som gir spesielle føringer for bruk av midlene. Midlene er tilskudd fra Husbanken i forbindelse med bygging av boligene Langemann. Prosjekt er gjennomført og avsluttet. Midlene vil benyttes som «bruk av fond» i investeringsregnskapet som en felles finansiering av pågående prosjekt.

7. Sp, 25. november 2018 

Hvor mye leieinntekter har kommunen på leietakere i kaibygget?

Svar: Rennesøy kommune har 3 leieavtaler i kaibygget som gir en inntekt på ca kr 45 000/år.

Rennesøy kommune har også hatt leieinntekter tilknyttet Bru kai, hvor kommunen har leid ut kaiplass til 3 båter. Kommunen mottok oppsigelse vedrørende leieforhold for 2 av båtene etter fremleggelsen av ØP 2019-2022 og det er usikkert hvor lenge den siste båten vil leie kaiplass. Oppsigelse av leieforhold vil medføre utfordringer med å oppnå budsjettert leieinntekt fra og med 2019.

8. H, 27. november 2018 

Det er et overforbruk på skolene, og skolene drives med minimale ressurser som de andre avdelingene i kommunen. Men det jeg lurer på er hva som skulle til for at skolene i Rennesøy skulle hatt et litt større handlingsrom? Hvor er det skoen trykker mest? Det er nå vi kanskje har mulighet for å snu den rette steinen, å se en mulighet. Håper du kan gi meg noen fakta?

Svar: Rennesøy har de siste årene hatt en nedgang i inntektene. Dette utfordrer tjenestetilbudet i hele kommunen på en helt annen måte enn tidligere. Reduksjonen i budsjettrammen til Oppvekst og læring knytter seg blant annet til strammere økonomiske rammer samt også tilpasning av tjenestetilbudet innen barnehagene. Rådmannen har hensyntatt at skoleåret går fra august til juni, og forsøkt å skjerme Oppvekst og læring for reduksjon i rammene i 2019. Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021 er videreført, mens fremtidig omstilling for Oppvekst og læring først gjelder fra 2020.

Handlingsrom i budsjettet til skolene er lite siden mesteparten av budsjettet går til lønn. Utover dette bruker Oppvekst og læring noe på pc, studietur for lærere og leirskoletilbud. Dette er samlet sett små beløp, men som likevel er blitt prioritert som viktige å holde på. For å få gitt et godt tjenestetilbud må Rennesøy kommune i tiden framover fokusere på å tilpasse og justere aktivitet i tråd med budsjettrammen til den enkelte skole. Skolesektoren blir nødt til å endre og etablere en god praksis innen eksisterende budsjettrammer.

Elever med rett til spesialundervisning har økt noe og kommunen opplever at klassedeling på grunn av språk koster mer enn kompensasjon gjennom tilskudd fra staten. Fleksibiliteten kan opparbeides gjennom måten skolen organiserer og tilrettelegger undervisningen på. Skolene må se på om bruken av to-lærer kan reduseres og om klassene kan bli større. Dette er blitt nødvendige virkemidler.

9. Fellesforslag fra gruppelederne, 10. desember 2018

Kommunestyret vil den 13. desember foreslå å legge inn oppgradering/rehabilitering av Mosterøy skole sin «praktiske avdeling», antagelig i 2021. Er det mulig å gjennomføre dette arbeidet sammen med øvrige arbeid på skolen planlagt i 2019 uten  at dette påvirker fremdrift på andre foreslåtte investeringer i 2019?

Svar: Rådmannen vil presisere at kommunen allerede har planlagt høy investeringsaktivitet i 2019 med tilhørende kostnader og økende gjeldsgrad. I forslag til økonomiplan 2019-2022 har rådmannen foreslått arbeid med ENØK-oppgraderinger ved Mosterøy skole slik at oppgradering/rehabilitering av «praktisk avdeling» vil kunne gjennomføres parallelt uten å påvirke fremdrift på andre investeringer planlagt i 2019.

13.2 Spørsmål under arbeid