a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

2.2.1 Netto driftsresultat

Netto driftsresultat er en av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat1 beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

På kort sikt påvirkes nivået på netto driftsresultat av endringer i kommunens inntekter og kostnader i driften. På lengre sikt styres nivået av kommunens behov og krav til avsetninger og bruk av fondsmidler sammen med overføring av midler til investeringer for å skape en bærekraftig økonomi.

Anbefalinger av mål for netto driftsresultat
Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene fram til 2013.

Det generelt anbefalte nivået for kommunesektoren har vært 3 % netto driftsresultat i årene fram til 2013. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) ga i november 2014 nye anbefalte nivåer på netto driftsresultat. Anbefalingene gjelder over tid og er på 2 % for kommunesektoren som helhet, 1¾ % for kommunene (konsern) og 4 % for fylkeskommunene. Nivået på netto driftsresultat er utledet på bakgrunn av nasjonale tall og for kommunesektoren. TBU anbefaler at nivået må vurderes av den enkelte kommune slik at individuelle mål kan settes.

Historisk har netto driftsresultat de siste 5 år for Rennesøy vært positive og i snitt havnet på 2 %, som er det langsiktige målet som er lagt til grunn i intensjonsavtalen i forkant av kommunesammenslåingen mellom Rennesøy, Finnøy og Stavanger.  Trenden er lavere nivå og utfordrer kommunen.

Figur 2.1 Netto driftsresultat i 2013-2018 i Rennesøy kommune, samt rådmannens forslag 2019-2022.

Budsjettert netto driftsresultat for 2019 utgjør 2,0 %, fallende til 1,0 % i 2020 og ytterligere til 0,2 % i 2021 før det stiger litt til 0,7 % i 2022. Tilbakebetaling av akkumulerte underskudd på de ulike VAR-områdene står for 0,8 prosentpoeng i 2019, mens avsetning grunnet midler fra havbruk står for godt 0,4 prosentpoeng. Resten er bidrag fra drift til egenfinansiering investeringer.

Gjennomsnittet for netto driftsresultat de neste 4 årene er 1,0 % og er betydelig bedre enn i gjeldende plan. Planlagt nivå er imidlertid fortsatt lavere enn ønsket måloppnåelse og innebærer en lite bærekraftig utvikling på sikt.