a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

2.6 Forslag til investeringsbudsjett 2019-2022

Det samlede brutto investeringene i planperioden utgjør totalt kr 241 mill., hvorav kr 92 mill. er budsjettert i 2019. Av de totale investeringene i planperioden er kr 54 mill. knyttet til investeringer i vann, avløp og renovasjon. Investeringer knyttet til veier, bruer og kaier utgjør totalt kr 48 mill. i perioden. Det gjøres oppmerksom på at flere av veiprosjektene finansieres helt eller delvis med midler fra Rogaland fylkeskommune. Av de større investeringene som planlegges ferdigstilt i løpet av planperioden kan bofelleskapet på Eltarvåg (kr 25,6 mill.) og nytt kommunehus inkl. rekkefølgekrav (kr 80 mill.) nevnes. Tabell 2.9 viser akkumulert oversikt over investeringstiltak som rådmannen foreslår i planperioden 2019-2022 per hovedformål.

Brutto investeringer per hoved formål (1000 kr)2019202020212022
Diverse investeringer1 637 500987 500987 500937 500
Vei24 018 00014 625 0008 375 000875 000
Utbygging 43 300 00022 987 50067 212 5001 112 500
VAR23 106 00024 995 0004 000 0001 800 000
Tabell 2.7 Bruttoinvesteringer per hovedformål
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 2.3 Investeringer 2019-2022 per hoved formål (tusen kroner)

2.6.1 Finansiering av investeringene

Rådmannens forslag til investeringer i periode 2019-2022 finansieres iht. til linje 44-60 tabell 2.9. Det innebærer at om lag 66 % (kr 164 mill.) av de totale brutto investeringene i perioden finansieres med låneopptak. Dette er forbundet med en betydelig økning i kommunenes rente- og avdragsutgifter, og forårsaker større omstillingsbehov i den ordinære driften. En nærmere omtale av gjeldsutviklingen er tilgjengelig senere i dette kapitlet. Gjennomsnittlig egenfinansieringsgraden av investeringene i planperioden vil utgjøre 37 %.

Kapitalkostnader
I forbindelse med behandlingen av økonomiplan 2017-2020 la kommunestyret til grunn en reduksjon i avdragsutgiftene på kr 6 mill., noe som innebar at avdragstiden ble økt til 35 år. Det er i 2018 foretatt korrigeringer i enkelte nedbetalingsplaner, slik at samlet avdragstid ikke overstiger 35 år. Dette vil gi bedre samsvar mellom avdragstiden på lån og vektet avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Endret avdragstid gir en reduksjon i kapitalkostnadene, men bidrar samtidig til en raskere gjeldsvekst.

Basert på endringer i avdragstid, renteprognosen omtalt i punkt 2.3. og planlagt låneopptak omtalt i punkt 2.6.1 er kapitalkostnadene beregnet til kr 33,152 mill. i 2019, hvorav kr 12,277 mill. i renter og kr 20,875 mill. i avdrag. Dette utgjør 8,72 % av brutto driftsinntekter. Kapitalkostnadene økes videre til kr 35,232 mill. i 2020, kr 40,493 mill. i 2021 og kr 42,714 mill. i 2022. For 2019 er det videre budsjettert med kr 2,4 mill. i inntekter knyttet til Hodne-lånet, kr 1,515 mill. i renteinntekter fra startlån og kr 1,078 mill. i renteinntekter på bankinnskudd.

Utvikling i lånegjeld
Rennesøy kommune hadde en brutto lånegjeld på kr 500,4 mill. per 31. desember 2017. Det er lagt til grunn et låneopptak på kr 32,1 mill. i 2018. Brutto lånegjeld vil være på om lag kr 523,9 mill. ved utgangen av 2018. Dette utgjør om lag kr 108 000 per innbygger. Det er videre forutsatt et låneopptak på totalt kr 163,7 mill. i planperioden 2019-2022 til finansiering av investeringsprosjekter. Basert på forventet etterspørsel er det videre lagt til grunn et årlig opptak av startlån på kr 16 mill. i kommende planperiode. Forutsatt realisering av alle planlagte prosjekter, vil kommunens samlede lånegjeld ved utgangen av 2022 beløpe seg til ca. kr 656 mill. Tabell 2.8 viser utviklingen i brutto lånegjeld i planperioden.

 Status per 31.12.2017Prognose per 31.12.2018Prognose per 31.12.2019Prognose per 31.12.2020Prognose per 31.12.2021Prognose per 31.12.2022
Husbanken55,650,848,646,444,242,1
Kommunalbanken*276,9264,0251,1240,9230,7220,5
KLP Kommunekreditt167,8161,1155,2149,3143,3137,4
Låneopptak - investeringer 2018 32,131,230,329,428,4
Låneopptak - startlån 2018 15,815,314,914,413,9
Låneopptak - investeringer 2019  51,349,848,346,8
Låneopptak - Startlån 2019  15,815,314,914,4
Låneopptak - investeringer 2020   45,644,343,0
Låneopptak - Startlån 2020   15,815,314,9
Låneopptak - investeringer 2021    62,461,5
Låneopptak - Startlån 2021    15,815,3
Låneopptak - investeringer 2022     2,1
Låneopptak - Startlån 2022     15,8
Sum brutto lånegjeld500,4523,9568,4608,2662,9656,0
Hvorav startlån53,664,978,391,2103,7115,6
Sum lånegjeld ekskl. startlån446,8458,9490,1517,0559,3540,4
Tabell 2.8 Utvikling i brutto lånegjeld. Tall i mill. kr. * Inklusive Hodne-lånet.
Last ned tabelldata (Excel)

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter). En høy gjeldsgrad innebærer at en betydelig andel av driftsbudsjettet må avsettes til betaling av renter og avdrag, noe som reduserer det økonomiske handlingsrommet. I figur 2.4. vises gjeldsgraden med og uten startlån. En andel av brutto lånegjeld betjenes også av gebyrinntekter knyttet til VAR-sektoren og kompensasjonsordninger i Husbanken. I kapittel 3 sammenlignes gjeldsnivået med andre kommuner. Da benyttes begrepet netto lånegjeld per innbygger, som er langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån (startlån og ansvarlig lån i Lyse) og ubrukte lånemidler, dividert på antallet innbyggere.

I forslag til økonomiplan 2019-2022 vil gjeldsgraden være på 129 % i 2019, 138 % i 2020, 150 % i 2021 og 144 % i 2022. Svakere inntektsutvikling, høyt investeringsnivå med tilhørende høyt låneopptak og økt avdragstid medfører en vesentlig økning i gjeldsgraden i løpet av planperioden. Dersom det videre tas høyde for et samlet opptak av startlån på kr 64 mill. i perioden blir gjeldsgraden på 149 % i 2019, 163 % i 2020, 178 % i 2021 og 174 % i 2022. Figur 2.4 viser utviklingen i gjeldsgraden fra 2013 til og med prognosen for planperioden 2019-2022.

Figur 2.4 Utvikling i gjeldsgrad

2.6.2 Investeringsprosjekter

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2019-2022 fremgår av tabellen under. Det følger i tillegg en nærmere beskrivelse av hvert investeringstiltak.

Nr.InvesteringsprosjekterTotal kostnadsramme2019202020212022
 Diverse investeringer     
1IKT oppgraderinger 625 000625 000625 000625 000
2Øke pc-tettheten i skolen 312 500312 500312 500312 500
3Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer 500 000   
4Ballbinge, Vestre Åmøy velforening, investeringstilskudd300 000200 00050 00050 000 
 Sum diverse investeringer 1 637 500987 500987 500937 500
 Vei     
5Sykkelparkeringer1 000 000550 000   
6Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegrebergveien1 250 0001 125 000   
7Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet4 063 0003 563 000   
8Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574 Vikevåg - Østhusvik1 438 000664 000   
9Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg1 625 000838 000   
10GS-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra Nygårdsveien til Åmøyveien 7 500 0004 870 000   
11Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø 2 250 0002 220 000   
12Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset 3 062 5001 250 000   
13Reinvestering gatelys 250 000250 000250 000250 000
14Pålagt utskifting av kviksølvholdige armaturer 688 000   
15Trafikksikkerhetstiltak, generell post 625 000625 000625 000625 000
16GS vei bru/kai til byggefelt 9 375 000625 0002 500 0006 250 000 
17Renovering /opprusting av kommunale kaier5 000 0001 750 0001 250 0001 250 000 
18Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand15 000 0005 000 00010 000 000  
 Sum vei 24 018 00014 625 0008 375 000875 000
 Utbygging     
19Bofellesskap Eltarvåg25 600 00024 000 000   
20Kommunal egenandel befalsmesse, Fjøløy  375 000375 000375 000
21Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien5 625 0002 812 5001 875 000  
22Oppgradering av lekeplasser i barnehager 125 000125 000125 000125 000
23Oppgradering lekeplasser i kommunale felt 125 000125 000125 000125 000
24Brannsikring av kommunale boliger 187 500187 500187 500187 500
25Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav80 000 0005 000 00020 000 00052 000 000 
26ENØK tiltak for kommunale bygg15 600 0004 850 000   
27Kjøp av areal til offentlig formål 300 000300 000300 000300 000
28Hausken kirke- og livsynssenter realisering15 600 0001 000 000 14 100 000 
29Rehabilitering Fjøløy fort (Dagsturhytte/overnattingshytte)5 200 0004 900 000   
 Sum utbygging 43 300 00022 987 50067 212 5001 112 500
 VAR-sektor     
 Vann     
30Gen. oppgradering av ventilkammer/basseng/kummer 1 000 0001 000 0001 000 0001 000 000
31Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy m/basseng14 484 00012 000 000   
32Nytt høydebasseng på Bru4 160 000 4 160 000  
33Nytt høydebasseng Sørbø2 200 000  2 200 000 
34Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga3 111 0003 000 000   
35Oppgradering ventilkammer Bjerga306 000306 000   
36Diverse tiltak basseng Askje765 000 765 000  
37Ny vannledning Østhusvik-Hanasand18 800 0006 000 00012 800 000  
 Sum vann 22 306 00018 725 0003 200 0001 000 000
 Avløp     
38Generell oppgr. av kummer og ledninger, sanering etc.  300 000300 000300 000300 000
39Kloakkering Sørbø3 120 000 3 120 000  
40Utslippsledning Vestre Åmøy450 000 450 000  
41Avløpsanlegg Soknaveien1 000 000 800 000  
 Sum avløp 300 0004 670 000300 000300 000
 Renovasjon     
42Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt sorteringsanlegg1 100 000 1 100 000  
43Etablering av nedgravde containere 500 000500 000500 000500 000
 Sum renovasjon 500 0001 600 000500 000500 000
 Sum VAR-sektor 23 106 00024 995 0004 000 0001 800 000
 Totale brutto investeringer 92 061 50063 595 00080 575 0004 725 000
 Finansiering     
44Salg av kommunal eiendom  10 000 00010 000 000 
45Momsrefusjoner 9 988 8754 650 0006 143 750731 250
46Spillemidler, Dagshytte + egenkapital fra Ryfylke friluftsråd og fylkeskommunale midler  2 683 000   
47Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy 2 480 000   
48Etableringstilskudd Miljødirektoratet, sykkelparkering 450 000   
49Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-Bomstasjon GS-vei 6 000 000   
50Refusjon fra fylkeskommunen, Fortau kulturhus til sykehjemmet. 1 500 000   
51Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan veiutvidelse FV 574 Vikevåg - Østhusvik 330 000   
52Refusjon fra fykeskommunen, Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg 669 000   
53Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbø, fra grendahuset til E39 1 800 000   
54Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbøveien, fra Vikevåg i retning Sørbø 2 450 000   
55Tilskudd fra ENOVA 1 450 000   
56Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap 5 500 000   
57Bruk av disposisjonsfond drift, til finansiering av linje 4 500 000   
58Avdrag på ansvarlig lån til Lyse 1 150 0001 150 0001 150 0001 150 000
59Overføringer fra drift 3 083 0001 500 0000735 000
60Låneopptak 52 027 62546 295 00063 281 2502 108 750
 Sum finansiering 92 061 50063 595 00080 575 0004 725 000
 Udekket 0000
 Egenfinansiering av investeringer 43 %27 %21 %55 %
Tabell 2.9 Investeringsprosjekter 2019-2022
Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av investeringsprosjekter

Diverse investeringer

1. IKT oppgraderinger (prosjekt 1247)
Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 625 000 til IKT-oppgraderinger.

2. Øke pc-tettheten i skolen (prosjekt 2033)
Rådmannen foreslår å videreføre den årlige bevilgningen på kr 312 500 til å øke PC-tettheten på skolene.

3. Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer (prosjekt 1240)
Bevilgningen er et bidrag tilsvarende kr 150 per innbygger for å dekke anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger i forbindelse med kommunesammenslåingen. Rådmannen foreslår å finansiere tiltaket med midler fra disposisjonsfond. Dette er i henhold til vedtatt økonomiplan 2018-2021. Beløpet i 2019 utgjør kr 500 000.

4. Ballbinge, Vestre Åmøy velforening, investeringstilskudd (prosjekt 4504)
Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 300 000. Rådmannen foreslår å avsette midler til formålet.

Vei
5. Sykkelparkeringer (Prosjekt 6009)
Rennesøy kommune har gjennom tilskuddordningen «Klimasats» fått tildelt kr 450.000 fra Miljødirektoratet til etablering av sykkelparkeringer i Vikevåg og på Askje eller Sokn. Forutsetningen for tildelingen er at kommunen bidrar med et tilsvarende beløp. Rådmannen foreslår å avsette kr 450 000 til formålet i 2019.

6. Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegrebergveien (Prosjekt 6005)
Prosjektet har en total bruttoramme på kr 1 250 000 til å utbedre natursteinsmuren på Breivik/Hegrebergveien. Arbeidet startet opp i 2018, og kr 1 125 000 forventes å bli brukt på sluttføringen av jobben i 2019.

7. Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet (Prosjekt 6570)
Prosjektet har en total bruttoramme på kr 4 063 000, hvor av kr 3 563 000 forventes å bli brukt i 2019.

8. Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574 Vikevåg – Østhusvik (Prosjekt 7053)
Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 1 438 000, hvorav kr 664 000 forventes å bli brukt i 2019. Arkeologiske registreringer fullføres høsten 2018. Plan forventes førstegangsbehandlet vinter 2019.

9. Reguleringsplan for gs-vei fra Østhusvik til Eltarvåg (Prosjekt 7055)
Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 1 625 000, hvorav kr 838 000 forventes å bli brukt i 2019. Planen ble førstegangsbehandlet i 2018. Arkeologiske registreringer ble fullført høsten 2018. Plan forventes vedtatt vinter 2019.

10. Gs-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra Nygårdsveien til Åmøyveien (Prosjekt 7047)
Prosjektet har brutto kostnadsramme på kr 7 500 000, hvor av kr 4 870 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet erfarer en kostnadsøkning som følge av krav fra Statens vegvesen. Kostnadene er knyttet til både prosjektering og anleggsutførelse. Det er usikkert om midlene fra Rogaland fylkeskommune er tilstrekkelige. Anbud lyses ut 2. oktober. Totalkostnadene for prosjektet vil beregnes når kontrakt er tildelt i begynnelsen av november.

11. Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø (Prosjekt 7057)
Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 2 250 00, hvorav kr 2 220 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet vil etter planen overføres til Statens vegvesen/Rogaland fylkeskommune for gjennomføring. Oppstart for prosjektet er ikke avklart. Det avventes Statens vegvesen sin inngåelse av rammeavtale for veilysutbygginger.

12. Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset (Prosjekt 7058)
Prosjektet har brutto kostnadsramme på kr 3 062 500, hvorav kr 1 250 000 forventes å bli brukt i 2019. Prosjektet gjennomføres av Statens vegvesen, og det skal være det første prosjektet som gjennomføres på deres nye rammeavtale for veilysutbygginger.

13. Reinvestering gatelys (Prosjekt 7015)
Det må med jevne mellomrom gjennomføres gruppeskift av veilysarmaturer. Det vurderes i den sammenheng overgang til LED-teknologi. Teknologien gir potensielt store innsparingsmuligheter av energiutgifter, men armaturene har en høyere innkjøpspris enn konvensjonelle armaturer. Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 250 000 i perioden.

14. Pålagt utskifting av kvikksølvholdige armaturer (Prosjekt 7052)
Det er i perioden 2016-2018 gjennomført utskiftinger i tråd med en plan fra Lyse AS. For 2019 er det beregnet en kostnad for utskifting på kr 688 000 som må dekkes av kommunen.

15. Trafikksikkerhetstiltak, generell post (Prosjekt 7046)
Det er behov for å bedre trafikksikkerheten ved mindre tiltak rundt i kommunen. Dette gjelder blant annet fartsreduserende tiltak og skilting. Rådmannen foreslår å avsette kr 625 000 per år til formålet. Bruk av kommunale midler kan utløse ekstern finansiering fra Rogaland fylkeskommune.

16. GS vei fra bru/kai til byggefelt (Prosjekt 6508)
Prosjektet har en brutto kostnadsramme på kr 9 375 000. Prosjektet har prioritet 5 i kommunens siste rullering av trafikksikkerhetsplanens tiltaksliste. Det vil være aktuelt å søke om trafikksikkerhetsmidler til dette tiltaket for 2019. Tiltaket bør inkludere etablering av snuplass for buss, i tråd med reguleringsplan. Det må gjennomføres detaljprosjektering og grunnerverv før bygging kan finne sted. Det anbefales at veilys inkluderes i prosjektet.

17. Renovering /opprusting av kommunale kaier (Prosjekt 6007)
Kommunalstyret vedtok ved behandling av økonomiplan 2018-2021 å avsette midler til vedlikehold av kommunale kaier. Anbud er lyst ut i september, forventet oppstart er november 2018. Rådmannen foreslås å avsette en brutto kostnadsramme på kr 5 000 000 til formålet, hvorav kr 1 750 000 forventes å bli brukt i 2019.

18. Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand (Prosjekt 6008)
Prosjektet er fortsatt i reguleringsfase og forventes ferdigbehandlet høst 2018 eller vinter 2019. Når reguleringsplan er vedtatt må det gjennomføres detaljprosjektering og grunnerverv før anbudsprosess kan påbegynnes. Erfaringsmessig (blant annet med referanse til gang- og sykkelvei på Mosterøy og Sokn) er dette tidkrevende. På nåværende tidspunkt vurderes det som lite realistisk med bygging av gang- og sykkelveien i 2019. Rådmannen foreslår å avsette en total bruttoramme på kr 15 000 000 til prosjektet, hvor av kr 5000 000 forventes å bli brukt i 2019.

Utbygging
19. Bofelleskap på Eltarvåg (Prosjekt 5017)
Bofelleskap Eltarvåg innebærer bygging av 4 leiligheter hvor noen av disse er utrustet for å tåle en røff behandling. Prosjektet har vært gjennom en omregulering i 2018 og selve byggingen forventes å starte opp i 2019. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 25 600 000, hvorav kr 24 000 000 forventes å bli brukt i 2019.

20. Kommunal egenandel befalsmesse Fjøløy (Prosjekt 6568)
Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 375 000 til å dekke kommunale egenandeler for videre utvikling av Fjøløy i tråd med vedtatt handlingsplan. Foreslått bevilgning for 2019 inngår i prosjektet i tiltaksnummer 29 (Rehabilitering Fjøløy fort, dagsturhytte/overnattingshytte).

21. Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien (Prosjekt 6565)
Det er satt av en brutto kostnadsramme på kr 5 625 000 til å dekke oppgraderingen av omsorgsboligene i Vikevågveien. Prosjektet pågår og det er planlagt at 2 boliger skal oppgraderes i 2019.

22. Oppgradering av lekeplasser i barnehagene (Prosjekt 6502)
Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 125 000 i perioden til oppgraderingen av lekeplasser i barnehager.

23. Oppgradering av lekeplasser i kommunale felt (Prosjekt 6503)
Rådmannen foreslår å videreføre årlig bevilgning på kr 125 000 i perioden til oppgraderingen av lekeplasser i barnehager i kommunale felt.

24. Brannsikring av kommunale boliger (Prosjekt 6569)
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 187 000 i perioden til brannsikringstiltak i kommunale boliger.

25. Nytt kommunehus, inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav (Prosjekt 6576)
Forberedning og oppsetting av nytt kommunehus er anslått til å ha en brutto kostnad på kr 80 mill. Det er satt av kr 5 000 0000 i 2019 til utarbeidelse av tekniske planer, utenomhusplan og plan for nytt kommunehus.

26. ENØK tiltak for kommunale bygg (Prosjekt 7588)
Prosjektet har en total bruttoramme på kr 15 600 000 og gjelder gjennomføring av ulike ENØK-tiltak. I løpet av 2018 er det gjennomført arbeid på Bo og Rehab, samt Rennesøy Skole. Det vil i 2019 utføres arbeid på Lagerhall Hausken, Rennesøy Brannstasjon, Meieriet, Mosterøy Skole, Mastrahallen og Legesenteret. Det forventes et tilskudd på kr 1 450 000 fra Enova knyttet til prosjektet.

27. Kjøp av areal til offentlig formål (Prosjekt 5050)
I kommuneplanen er det lagt inn flere offentlige områder. Kommunen må starte prosessen med å få arealene innløst. Veiutbedringer og bygging av GS-veier fordrer som regel grunninnløsninger. Grunnkjøp til det enkelte prosjekt vil inngå i prosjektkostnaden. Rådmannen foreslår å avsette en årlig bevilgning på kr 300 000 til formålet.

28. Hausken kirke- og livsynssenter realisering (Prosjekt 6578)
Prosjektet har en anslått brutto kostnad på kr 15 600 000. Rådmannen å avsette kr 1 mill. til planlegging i 2019.

29. Rehabilitering Fjøløy fort (Dagsturhytte/overnattingshytte) (Prosjekt 6589)
Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 5 200 000, hvor av kr 4 900 000 er satt av i 2019. Prosjektet delfinansieres gjennom spillemidler og tilskudd fra fylkeskommunen.

Vann
30. Generell oppgradering av ventilkammer/basseng/kummer (Prosjekt 6226)
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 1000 000 til generelle oppgraderinger av ventilkammer/basseng/kummer.

31. Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy m/basseng (Prosjekt 6223)
Etablering av ny hovedledning vann på Mosterøy skal bygges sammen med GS-veg på Mosterøy. Anleggsstart vil bli vinter 2018/2019. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 14 484 000, hvor av kr 12 000 000 forventes å bli disponert i 2019.

32. Nytt høydebasseng på Bru (Prosjekt 7060)
Etablering nytt høydebasseng på Sørbø er planlagt gjennomført i 2020. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 4 160 000.

33. Nytt høydebasseng på Sørbø (Prosjekt 7061)
Etablering nytt høydebasseng på Sørbø er planlagt gjennomført i 2021. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 2 200 000.

34. Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga (Prosjekt 7062)
Ny trykkøkningsstasjon på Østhusvik ble ikke realisert i 2017 da kommunen mangler grunneieravtaler. IVAR IKS ser nå på andre plasseringer og anlegget vil bli realisert i løpet av 2018/2019. Prosjektet har en total bruttoramme på kr 3 111 000.

35. Oppgradering ventilkammer Bjerga (Prosjekt 7063)
Prosjektet har en bruttoramme på kr 306 000 og har sammenheng med tiltaksnummer 34.

36. Diverse tiltak basseng Askje (Prosjekt 7064)
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 765 000 i vedtatt økonomiplan 2018-2021. Den del av avløpsanlegget som er plassert på Voll er ferdigført sammen med utskifting av vannledning. Den del av anlegget som er knyttet opp til ny vannledning Mosterøy og GS-veg Mosterøy blir realisert sammen med disse anleggene. Det blir lagt frem egen sak på kostnad etter at pris er innhentet.

37. Ny vannledning Østhusvik-Hanasand (Prosjekt 7065)
Oppgradering av ledningsnett for vann fra Østhusvik til Hanasand. Denne saken er politisk satt på vent med tanke på samkjøring med gang/sykkelvei. Etter at kommunen fikk ny IVAR-ledning til Østhusvik har man tilfredsstillende kapasitet på denne ledningen. Kommunen kan få kapasitetsproblem dersom industriområdet på Hanasand blir utbygd med firma som har behov for større vannmengde. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 18 800 000.

Avløp
38. Generell oppgraderinger av kummer og ledninger, sanering etc. (Prosjekt 7066)
Rådmannen foreslår å videreføre en årlig bevilgning på kr 300 000 til generelle oppgraderinger av avløpsanlegg.

39. Kloakkering Sørbø (Prosjekt 7067)
I dette området eksisterer mange eldre private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav. Det må foretas en registering for å få en oversikt over omfang. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 3 120 000.

40. Utslippsledning Vestre Åmøy (Prosjekt 7069)
Ny utslippsledning fra pumpestasjon på Vestre Åmøy. Dette er et prosjekt som har blitt utsatt i påvente av regulering i dette området. Driftsavdelingen har i etterkant vurdert prosjektet og har konkludert med at dette er et tiltak som ikke bør prioriteres. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 450 000.

41. Avløpsanlegg Soknaveien (Prosjekt 7070)
Etablering av nytt avløpssystem Soknaveien. Det er utarbeidet et forprosjekt som viser kostnader med nytt avløpssystem. Prosjektet blir realisert når private utbyggere realiserer boligfelt i området. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 800 000.

Renovasjon
42. Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt sorteringsanlegg (Prosjekt 7071)
Prosjektet gjelder tilpassing til nytt sorteringsanlegg som skal stå ferdig i 2020. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 1 100 000.

43. Etablering av nedgravde containere (Prosjekt 7072)
Prosjektet gjelder etablering av nedgravde containere i boligområder. Rådmannen foreslår å avsette en årlig kostnadsramme på kr 500 000 til formålet.

Finansiering av investeringer
44. Salg av kommunal eiendom
Rådmannen foreslår å innarbeide totalt kr 20 mill. i perioden. Dette er kr 25 mill. lavere enn vedtatt økonomiplan 2018-2021, og er justert i henhold til det som rådmannen vurderer som realistisk å oppnå. Rådmannen vil utarbeide en rapport som gir oversikt over ulike tomter og verdiantydning til disse som vil legges frem til politisk behandling.

45. Momsrefusjoner
Rådmannen foreslår å innarbeide totalt kr 21,5 mill. i perioden knyttet til momsrefusjon til investeringsprosjekter som gjennomføres i planperioden.

46. Spillemidler, Dagshytte og egenkapital fra Ryfylke friluftsråd, samt fylkeskommunale midler
Det forventes spillemidler knyttet til prosjektet på kr 2,7 mill. i 2019.

47. Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy
Det forventes kr 2,5 mill. i spillemidler knyttet til prosjektet i 2019.

48. Etableringstilskudd Miljødirektoratet, sykkelparkering
Det forventes et tilskudd fra Miljødirektoratet på kr 0,45 mill. til prosjektet i 2019.

49. Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-bomstasjon GS-vei
Det forventes kr 6 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet

50. Refusjon fra fylkeskommunen, fortau Kulturhus til sykehjemmet
Det forventes kr 1,5 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

51. Ref. fra fylkeskommunen, reg. plan veiutvidelse FV 574 Vikevåg – Østhusvik
Det forventes kr 0,33 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

52. Ref. fra fylkeskommunen, reg. plan og detaljplan GS-vei Østhusvik – Eltarvåg
Det forventes kr 0,7 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

53. Ref. fra fylkeskommunen, veilys Sørbø, fra grendahuset til E39
Det forventes kr 1,8 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

54. Ref. fra fylkeskommunen, veilys Sørbøveien, fra Vikevåg i retning Sørbø
Det forventes kr 2,45 mill. i refusjon fra fylkeskommunen knyttet til dette GS-prosjektet.

55. Tilskudd fra ENOVA
Det forventes tilskudd fra Enova på kr 1,45 mill. knyttet til energitiltakene som gjennomføres i planperioden.

56. Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap
Det forventes kr 5,5 mill. i tilskudd fra Husbanken knyttet til Eltarvåg bofelleskap.

57. Bruk av disposisjonsfond til finansiering av linje 3
Rådmannen foreslår å disponere kr 0,5 mill. fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringstiltak i linje 3, anskaffelser og fornying av IT-systemer i forbindelse med Nye Stavanger.

58. Avdrag på ansvarlig lån til Lyse
Avdragene på de ansvarlige lånene til Lyse skal etter gjeldende regnskapsregler føres direkte i investeringsregnskapet. Avdragstiden på det ansvarlige lånet er 30 år, og er nedbetalt i 2038. Det budsjetteres med kr 1,15 mill. i årlige mottatte avdrag.

59. Overføringer fra drift
Deler av driftsinntektene benyttes som egenfinansiering av investeringene, dette for å sikre handlefrihet i form av begrenset gjeldsvekst i kommende planperioder. Rådmannen foreslår å overføre om lag kr 5,3 mill. fra drift til investering i perioden 2019-2022 til finansiering av investeringene. For 2019 utgjør dette kr 3 mill.

60. Låneopptak
Investeringer som ikke finansieres av inntekter gjengitt over, må lånefinansieres. Sum lån knyttet til gjennomføring av kommunens investeringsprosjekter i bykassen i henhold til rådmannens forslag i perioden 2019-2022 utgjør kr 163,7 mill., hvor av kr 52 mill. er låneopptaket i 2019. Gjennomsnittet for egenfinansiering av investeringene i planperioden utgjør 37 %.