a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Skole

Grunnskolen i Rennesøy kommune har pr i dag 792 elever. I følge prognosene fra SSB (moderat vekst) vil elevtallet være rundt 748 elever i 2023.

Les mer

Rådmannens forslag

6 Oppvekst og læring

6.1 Innledning

Tjenesteområdet Oppvekst og læring har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole herunder skolefritidsordning (SFO), kulturskole, voksenopplæring og opplæringstiltak for flerspråklige.
De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er å sikre kvalitet i lærings- og utviklingsarbeidet. Dette gjøres gjennom planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av virksomhetene.

Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg og utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Barnehager, grunnskoler (herunder SFO) og kulturskole er de viktigste kommunale dannings- og utviklingsarenaene. Satsinger og prioriteringer framover skjer i samarbeid med Stavanger og Finnøy.

Tjenesteområdet er med i flere tjenesteutviklingsprosjekter i Nye Stavanger. Sammenslåingsprosessen og utviklingen av det fremtidige tjenestetilbudet, sammen med stabil og god drift, står som et hovedfokus for tjenesteområdet i 2019.

6.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019-2022

Netto driftsramme for 2019 for Oppvekst og læring er kr 114 289 000. Sammenlignet med vedtatt budsjett for 2018 er dette en reduksjon på kr 1 931 000, altså 1,66 % .

Rådmannen har i utgangspunktet redusert budsjettet til Oppvekst og læring med til sammen kr 1,93 mill. i 2019, økende til kr 3,48 mill. i 2021 og 2022. Reduksjonen knytter seg blant annet til strammere økonomiske rammer samt også tilpasning av tjenestetilbudet innen barnehagene.

Skoleåret går fra august til juni og følger dermed ikke et budsjettår. Dette gjør det utfordrende å redusere antall årsverk våren 2019. Innsparinger for våren vil vise igjen blant annet i reduksjon i bruk av vikarmidler og redusert kompetansehevings tiltak. Innsparingen og tilpassingen vil i tillegg bli gjort gjennom tilsettingskontroll våren 2019. Reduksjonene vil bli lagt på hver skole og være gjennomført med full effekt fra august 2019. Rådmannen har hensyntatt at skoleåret går fra august til juni, og forsøkt å skjerme Oppvekst og læring for reduksjon i rammene i 2019.

Oppvekst og læring har vurdert mulige innsparingstiltak. Av ikke lovpålagte oppgaver er satsing på IKT i skolen og leirskoletilbudet vurdert. Effekten av å ta ut disse er liten. Konsekvensen av å ta ned lærerstillinger er at det går ut over fleksibiliteten, muligheten for delingstimer og den generelle lærertettheten.

Reduksjonen i driftsrammen for 2019 er også fordelt ut på barnehagene og kulturskolen.

Oppvekst og læring har følgende årsverk til disposisjon i 2019:

 Årsverk
Kommunalsjef 1
Barnehagefaglig ansvarlig1
Barnehager inkl. styrere, pedagogiske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter 76,5
Ressursteam for barnehagene 1,8
Spesialpedagogiske tiltak/styrket barnehagetilbud5,5
Pedagogisk veileder barnehage1
Skoler inkl. adm., lærere, miljøterapeuter, assistenter 94,6
Kulturskole 3,9
Skolekonsulent0,6
Tabell 6.1 Årsverk, Oppvekst og læring
Last ned tabelldata (Excel)
Kommune2014201520162017
Rennesøy72 81071 66076 40486 622
Sola79 04279 58181 82581 613
Randaberg87 88589 53490 34490 274
Stavanger77 29876 55375 50676 673
Finnøy104 16197 69899 087106 670
Tabell 6.2 Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år. Kilde: Kostra
Last ned tabelldata (Excel)
Kommune2014201520162017
Rennesøy133 589137 627140 434151 660
Sola129 498133 058144 853147 033
Randaberg135 337131 556132 497141 726
Stavanger145 352141 378149 209156 975
Finnøy119 735115 315121 637157 370
Tabell 6.3 Netto driftsugifter til barnehage (201), per innbygger. Kilde: Kostra
Last ned tabelldata (Excel)

PRIORITERINGER I TJENESTETILBUDET

 • Elever med flerkulturell bakgrunn utfordrer kommunens kompetanse og systemarbeid på området. Vi skal utvikle god lovanvendelse, forebyggende arbeid og gi et forsvarlig faglig tilbud.
 • Vi skal arbeide tverrfaglig med Barnekonvensjonen i tillegg til Tidlig innsats og folkehelse.
 • Vi skal lære på tvers av kommunegrenser, enheter, tjenesteområder og tverrfaglig samarbeid.
 • Vi skal ha hovedfokus på tidlig innsats og forebygging. Et hovedmål er å prioritere ressursinnsats og sette inn riktige tiltak så tidlig som mulig både i barnehage og skole.
 • Vi skal rekruttere barnehagelærere og fagarbeidere til barnehagene, som ledd i arbeidet med å øke kompetansen og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet.
 • Vi skal sikre alle elever en opplæring i et fysisk og psykososialt miljø som fremmer læring, helse og trivsel.
 • Vi skal fremme tilpasset læring og varierte arbeidsmåter og jobbe systematisk og målrettet for elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og IKT.
 • Vi skal tilstrebe å gi alle elever i skolen et tilbud om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring.
 • Vi skal tilby et godt og trygt tilbud for barna i SFO preget av mestring og læring med tydelige voksne som tilrettelegger for varierte aktiviteter.
 • Kulturskolen skal gi barn og unge et godt, allsidig og utviklende tilbud i fritida.
 • Kommunens voksenopplæringstilbud skal være forsvarlig.

Tabellen nedenfor viser prognose for vekst i barnetall i Rennesøy kommune i årene framover.

  201820192020202120222023
 0 år545353545555
Barnehage1-5 år347316306302294295
1-7. klasse6-12 år544560542537537515
8.-10. klasse13-15 år218218233230234233
Totalt 1 1631 1471 134112311201098
        
Vid. skole16-19 år286275282285275295
Tabell 6.4 Prognose barn i barnehage og elevtall, Rennesøy kommune.
Last ned tabelldata (Excel)

 

6.2.1 Barnehage

Hovedutfordring barnehage
Kommunen har en lovfestet plikt til å tilby plass i barnehage til barn som fyller 1 år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Tilbudet skal holde god og forsvarlig faglig kvalitet. Kommunen skal påse at barn med særlige behov for spesialpedagogisk hjelp og tilpassede opplegg får tilbud om det.

Endret behov for flere barnehageplasser
Det knytter seg usikkerhet til antall barn med behov for barnehageplass i årene fremover (jf. tabeller over). Rennesøy kommune har en kapasitet på 594 plasser. For barnehageåret 2018/2019 ser en ut fra barnetallene at det er behov for om lag 380 plasser. Tallene viser at vi bruker ca 65 % av kapasiteten vi har i barnehagene i dag.

Barnehagene i Rennesøy har hatt en reduksjon i antall barn i barnehagene. Det er en nedgang i antall søkere til barnehagene. Fortsetter denne utviklingen kan det bli nødvendig å se på bemanningen og eventuelt en reduksjon i antall avdelinger.

Dersom antall søkere til Vestre Åmøy barnehage ikke gir grunnlag til drift av to avdelinger, vil fortsatt barnehagetilbud i Vestre Åmøy barnehage fra høsten 2019 bli vurdert. Blir barnehagen mindre enn en to-avdelingsbarnehage, vil en ut fra en faglig og økonomisk vurdering knyttet til bemanning, fleksibilitet og kompetanse vurdere nedlegging av barnehagen.

Fokus på kvalitet og kompetanse
Barnehagene står nå midt i oppgaven med å implementere den nye rammeplanen og omsette den til god pedagogisk praksis i barnehagene. Målet er å:

 • Sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager
 • Ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling
 • Sikre at alle barn får delta i et inkluderende fellesskap

Barnehagene har vurdert og analysert sitt ståsted når det gjelder sentrale tema beskrevet i Rammeplan for barnehager. De har gjort prioriteringer og valgt ut områder de vil utvikle videre i egen barnehage. Dette presenteres i barnehagens egen utviklingsplan hvor mål, ønsket kompetanseutvikling og arbeidsmåter beskrives. Planen er godt forankret i den enkelte barnehage og står i sammenheng med nasjonale og kommunale føringer.

Fire barnehagelærere fra to av våre barnehager deltar i videreutdanningstilbud for barnehagelærere, igangsatt av Udanningsdirektoratet. Barnehagene mottar tilretteleggingsmidler som dekker utgiftene for denne videreutdanningen.

Pedagogisk veileder har som funksjon å veilede barnehagenes ansatte i pedagogiske spørsmål. Nyansatte får jevnlig veiledning og oppfølging.

Rekruttering
Ny forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager trådte i kraft 01.08.2018, den har gitt oss en ny pedagognorm. Barnehageloven er endret slik at vi har fått en ny bemanningsnorm, den gjelder grunnbemanningen i barnehager. Endringen trådte i kraft fra 01.08.2018, men barnehageeiere kan benytte tiden fram til 01.08.2018 til å oppfylle kravet til grunnbemanning. Rennesøy kommune har over lengre tid hatt en grunnbemanning som ligger innenfor minimumskravet for grunnbemanning.

God rekruttering har ført til en økning av personell med godkjent barnehagelærerutdanning. Rennesøy har likevel utfordring med å fylle midlertidige stillinger som kommer grunnet permisjon gjennom året. Rennesøy kommune har pr i dag 3,8 årsverk på midlertidig dispensasjon.

Mat i barnehagen
Barnehagene tilbereder mat til et stort antall barn. Barnehagen arbeider med at både mat og måltider skjer i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger for kosthold i barnehager. Maten skal være både sunn og næringsrik. I tillegg er barnehagene pålagt strenge rutiner for å sikre trygg håndtering av mat. Å holde kontroll med rutinene er viktig, men er både ressurs- og tidkrevende for personalet i barnehagen. Det tar tid bort fra barna, samtidig som en mangler forutsetningene og kunnskapen som er nødvendig for å løse det på en god måte. Det vil være en kvalitetsforbedring med dedikerte ressurser til denne oppgaven. Slik det er nå er det kun Vikevåg barnehage som har egne ressurser knyttet til kjøkkenassistent.

Ferieavvikling i barnehagene
Sommeren 2018 var det sammenslåing av tilbudene ved barnehagene i Rennesøy i tre uker. Erfaringene var gode. Ferieavviklingen i barnehagene gir kommunen utfordringer i organiseringen. Barna i barnehagen må ta tre uker sammenhengende ferie i løpet av sommeren. Samtidig skal de ansatte avvikle sin ferie. Ofte blir det en overtallighet av voksne og en lite fleksibel ordning. Både for de barna som er i barnehagen og for de voksne vil det være en fordel om det er en felles ferieavvikling. Et felles tilbud f.eks. ved Vikevåg barnehage og ved Skorpefjell barnehage, vil sikre større barnegrupper og bedre utnyttelse av voksentettheten, og vil dermed gi barnehagene en større fleksibilitet i vikarbruken gjennom året. I tillegg vil det gi de stengte barnehagene en mulighet til å foreta nødvendig vedlikehold og nedvask.

Styrket barnehage
Utgiftene til styrket barnehage ligger på samme nivå som i fjor. Styrket barnehage er først og fremst ressurser gitt til barn i barnehage eller hjemme, med bakgrunn i vedtak om barns rett til spesialpedagogisk hjelp etter sakkyndig vurdering fra PPT. Jr. Lov om barnehager § 19 a. Spesialpedagogisk hjelp gis til barnet direkte eller i gruppe. Styrket barnehagetilbud er også individuelt tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne. Vedtak blir fattet ut fra Lov om barnehager § 19 g. Antallet barn som har rett på spesialpedagogisk hjelp og/eller individuell tilrettelegging, og omfanget av disse, vil variere fra år til år.

Budsjettmessige endringer, barnehage
For å holde driften i kommunens barnehager innenfor budsjettets rammer vil følgende tiltak være nødvendig i 2018:

 • Det tilbys kun barnehageplasser til barn med lovfestet rett.
 • Felles ferieavvikling og samdrift i barnehagene 3 uker i juli videreføres.
 • Vurdere reduksjon i antall avdelinger
 • Barnehagene har gjennomført reduksjoner i midler til kompetanseheving og vikarbudsjettet.

Rådmannen har tatt høyde for økte utgifter når det gjelder nye lovkrav til bemanning- og pedagogtetthet.

Barnehage region midt
2018 vil være det siste året kompetansemidler til barnehagebasert kompetanseutvikling blir tildelt direkte til kommunene, via Fylkesmannen. Fra 2019 skal Rogaland starte opp med en regional ordning for kompetanseutvikling, i regionale samarbeidsfora. Disse tar utgangspunkt i KS sin inndeling i regioner. Samarbeidsforaene vil ha ansvar for å prioritere, innrette og dimensjonere kompetansetiltak i regionen, basert på behov fra kommunene. Rennesøy tilhører region midt.

Samarbeid med Stavanger og Finnøy
Ledergruppen for barnehage i Rennesøy deltar fra i høst på kontaktmøter i regi av Stavanger kommune. Dette er møter hvor styrerne og fagstab i Finnøy, Stavanger og Rennesøy deltar. Samarbeidet vil fortsette i 2019.

Barnehagene i Rennesøy er gitt tilgang til kurs og kompetansehevingstiltak i Stavanger kommune. Dette gir barnehagene en god mulighet til å benytte seg av en lang rekke av kurs og kompetansehevingstiltak, som vil komme barnehagene, de ansatte og barna til nytte.

6.2.2 Skole

Hovedutfordring skole
Grunnskolen i Rennesøy kommune har pr i dag 792 elever. I følge prognosene fra SSB (moderat vekst) vil elevtallet være rundt 748 elever i 2023.

Endring i elevtall, flere klasser og nye lovpålagte oppgaver fra staten fører til at skolene jevnlig må vurdere, prioritere og organiserer sine utfordringer på andre måter. Rennesøy kommune har god infrastruktur og kapasitet på sine skoler.

Med et utgangspunkt på 28 elever per klasse er status følgende per 01.10.2018:

SkoleElevtallKapasitet
Mosterøy258392
Vikevåg318504
Rennesøy 216350
Tabell 6.5 Elevtall og kapasitet, Rennesøy kommune
Last ned tabelldata (Excel)

Faglig fokus og satsingsområder
I skolene i Rennesøy vil det være fokus på arbeid med skolebasert kompetanseutvikling. De tilsatte skal være med i diskusjoner knyttet til framtidige satsingsområder utfra lokale behov. For å få til utvikling er det viktig med forankring i personalet og fokus over tid. Satsingene skal vise igjen i planer for fellestid og skal rapporteres på hvert år. Skolene velger sine hovedsatsingsområder utfra identifiserte områder for forbedring. Rennesøy kommune er i med i desentralisert kompetanseutvikling, sammen med kommunene i KS region midt. Det er tilsatt utviklingsveileder i 100% stilling til å både drive og følge opp dette arbeidet. Partnere i dette samarbeidet er kommuner, Universitetet og Fylkesmannen. Skolene velger oppstart i ulike puljer, der de skal ha nettverksarbeid sammen med skoler som velger samme tema og Universitetet. Vikevåg skole er med i pulje 1. Mosterøy og Rennesøy tenker oppstart i pulje 2.

Tilpasset opplæring
Fokus på tilpasset opplæring er et ledd i arbeidet med å videreføre kommunens målrettede satsing på tidlig innsats i vid forstand. På grunnskolens område er en av hovedutfordringene å tilpasse undervisningen enda bedre og derigjennom bidra til å redusere behov for og omfang av spesialundervisning. Rennesøy kommune opplever en økning i antall elever med rett til spesialundervisning.

Rennesøy kommune jobber tverrfaglig og interkommunalt med både barnevern og PPT rundt systematisk forebyggende, kartleggende og iverksettende arbeid, systemisk kompetanseteam, rutinemøte med PPT og annet. Målet er å holde antall elever som får spesialundervisning så lavt som mulig og bruke innsparte ressurser til å styrke den lovfestede tilpassede opplæringen som alle barn har rett på. Vi skal ha fokus på organisering av arbeidet slik at vi tilpasser tilbudet bedre den enkeltes evner og forutsetninger, samtidig som vi skal sikre at elever med rett til spesialundervisning får oppfylt sin rett.

Andel barn i grunnskolen som får spesialundervisning i prosent:

Kommune 2014201520162017
Rennesøy7,57,88,47,9
Sola4,43,84,14,7
Randaberg86,36,56,4
Stavanger9,59,19,59,7
Finnøy9,89,59,610,2
Tabell 6.6 Andel barn med spesialundervisning. Kilde: Kostra.
Last ned tabelldata (Excel)

Lærertetthet i skolen
Skolen er en arena for læring og utvikling. I tillegg til ordinær undervisning skal skolen ivareta ulike utfordringer og oppgaver. Skolen har gjennom den tildelingsmodellen som er valgt i Rennesøy kunnet prioritere og velge å bruke sine ressurser der skolen har behov.

I skolene i Rennesøy er det i dag tilsatt flere yrkesgrupper i tillegg til lærere. Typiske funksjoner eller oppgaver i skolene kan være knyttet til ikt pedagog, spesialpedagogkoordinator, sosiallærer eller bibliotekar. Summen av disse valgene og prioriteringene, påvirker ressursene som er igjen til den ordinære undervisningen og lærertettheten.

Rennesøy kommune har fått midler gjennom vedtatt lærernorm. Denne er ventet ytterliggere økt i 2019. I tillegg har kommunestyret lagt inn en økning på kr 1 000 000 til lærertettheten i skolen fra 2017. Denne økningen ligger videreført i budsjettperioden.

Lærertetthet i ordinær undervisning, vist til i tabellen under, er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med.

Begrepet lærertetthet kan forstås både som klassestørrelse eller som mulighet for å styrke fag, dele i grupper ol. Muligheten for fleksibilitet og tilpasninger blir påvirket av dette tallet.

Skolene får en økning av elever med særskilte behov. Denne elevgruppen må bli ivaretatt innenfor skolen sine eksisterende rammer. Det vil bli løst gjennom større elevgrupper og mindre delingstimer. Konsekvensen av å ta ned lærerstillinger er at det går ut over fleksibiliteten, muligheten for delingstimer og den generelle lærertettheten.

I tabellen under har Utdanningsdirektoratet målt lærertettheten på en måte som er sammenlignbar fra kommune til kommune og skole til skole. Et lavt tall betyr stor lærertetthet og et høyt tall betyr lav lærertetthet. Det forteller ikke nødvendigvis noe om klassestørrelse, men sier noe om hvor mye undervisningsressurs som brukes.

Tallene i tabellen viser ikke hvor mange elever det er i hver klasse, men en lav verdi betyr større lærertetthet enn ved en høy verdi.

Figur 6.1 Lærertetthet i ordinær undervisning

Glidelåsen / sosiallærer
Rennesøy kommune har gode tall på gjennomføring av videregående opplæring. Kommunen er med i en satsing sammen med Fylkeskommunen på å identifisere og følge opp elever i gråsonen, som av ulike grunner kan trenge noe støtte i overgangen. I overgangen mellom grunnskolen og den videregående opplæringen. Rennesøy skule har fått noen ressurser til dette gjennom prosjektmidler fra Fylkesmannen. Disse midlene blir brukt til oppfølging av glidelåsprosjektet og til funksjonen som sosiallærer.

Målform i skolen.
Vikevåg skule har nynorsk som hovedmål. Skolen har klasser for både nynorsk- og bokmålselever. Skoleåret 2018-2019 er det 19 klasser på Vikevåg. Av disse er det 9 nynorsk klasser og 10 bokmål klasser. Av totalt 317 elever har 151 elever nynorsk og 166 elever bokmål som hovedmål. Valg av ulik målform, som varierer frå år til år, gir skolen utfordringer i forhold til deling i gode pedagogiske grupper. Klassene får forskjellig størrelse, og målformen hindrer en fleksibel organisering på tvers av klassene. Både ressursmessig, faglig og sosialt kan skolen vært tjent med å gjennomføre et valg knyttet til målform.

Uteområde på Rennesøy skole.
Ett av kravene til skolenes fysiske utemiljø i Opplæringslovens § 9a er at uteområdene skal være utformet slik at de gir mulighet for lek, aktivitet og hvile. Skolens uteområder skal gi rom for mange ulike aktiviteter og være et trygt og utfordrende sted for lek, læring og opplevelser. Plan bør utarbeides for området rundt Rennesøy skule og en må se på muligheten for å etablere et nærmiljøanlegg med bruk av tippemidler. Tiltaket er ikke finansiert innen gjeldende budsjettrammer.

Rennesøy skule bygg
Det er behov for å oppgradere skolens fasade i den delen av bygget som er under rehabilitering. Bygget har behov for maling og en bør vurdere overbygg over inngangen ut mot parkeringsplassen, samt bedre skilting både utvendig og innvendig. Tiltaket er ikke finansiert innen gjeldende budsjettrammer.

Kvalitetsutvikling / ledernettverk
Rektorgruppen og skolens ledergruppe er deltakere i ledernettverkene og på rektormøtene i regi av Stavanger kommune. Dette er stort nettverk med mye erfaring og kompetanse på feltet. Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling skjer nå i disse foraene sammen med Stavanger og Finnøy. Kommunen er gitt tilgang til alle kurs og kompetansehevingstiltak som skjer i regi av Stavanger kommune. Dette gir skolene i Rennesøy en god mulighet til å benytte seg av mange og gode kompetansehevingstiltak, som vil komme skolene, lærerne og elevene til nytte.

Minoritetsspråklig satsing
Rennesøy kommune har de senere år tatt imot flere flyktninger og hatt arbeidsinnvandring til kommunen. Rennesøy skule og Vikevåg skule er med i kompetansehevingsarbeid ledet av senter for flerspråklige barn og unge (FBU) i Sandnes. Denne kompetansehevingen blir gitt til alle lærere på disse to skolen. De ansatte får økt bevisstheten og en kompetanseheving i hvordan kartlegge og legge tilrette for god opplæring for denne gruppen. Kommunen utarbeider nye rutiner og maler for oppfølgingen av dette arbeidet. Satsingen blir avsluttet første halvdel av 2019.

Oppfølging lærlinger
Skolene og barnehagene i Rennesøy tar imot flere lærlinger hvert år. Det er den enkelte skolen og barnehagen som står for den direkte oppfølgingen med lærlingene. For å systematisere opplæringen, oppfølging og for å gi støtte i dette arbeidet er det prioritert å avsette ressurser til å koordinere arbeidet sentralt. Det vil bli oppfølging av de som har den daglige oppfølgingen av lærlinger gjennom fokus på nettverkssamarbeid, veiledning og kompetanseheving av disse.

Inventar/lærer pc
Det er ikke en egen plan for eller satt av midler til opprustning/utskifting av inventar og utstyr i skoler og barnehager i Rennesøy kommune. Det har ført til at bare det som er mest nødvendig å skifte ut har blitt skiftet på de enkelte enheters driftsbudsjett. Driftsbudsjettet gir ikke tilstrekkelig rom for å ta de oppgraderingene/utskiftningene det er behov for. Den største utfordringen de nærmeste årene er PC parken til lærerne som nå er mellom 6-8 år gamle. I Stavanger kommune bruker både lærere og elever Chrombook. Mest sannsynlig vil dette være lærerene i Rennesøy sitt arbeidsverktøy etter 2020. Det er ikke funnet midler til dette i budsjettet for 2019.

Elevens digitale ferdigheter
I kunnskapsløftet er digitale ferdigheter en kompetanse som eleven skal utvikle og bruke i alle fag. En utfordring knyttet til bruk av digitale hjelpemidler i Rennesøy har vært en lav tetthet av PCer. Det var et mål over tid å få en pc-tetthet på:

1:1 på ungdomstrinnet, 1:2 på mellomtrinnet og 1:3 på barnetrinnet. Måltallene ble nådd høsten 2017. Det er satt av 250 000,- pr år for å opprettholde denne tettheten. Kommunen satser på bruk av Chromebook som er en rimelig og god elev pc. Bruk av IKT i undervisningen hjelper til å ivareta elevens ulike ståsted og til å differensiere undervisningen. Chromebooken er og et nyttig verktøy i opplæringen knyttet til minoritetsspråklige elever. Skolene i Rennesøy er en del av IKT-nettverket i Stavanger kommune og har tilgang på opplæring i bruken av verktøyet.

Voksenopplæring
Voksenopplæringstilbudet i Rennesøy kommune blir gitt ved Johannes læringssenter i Stavanger, for de som går på introprogrammet. Dette er et godt tilbud til de som har rett på og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag. Når det gjelder opplæring av andre grupper voksne som har rett på opplæring, har kommunen ingen beredskap eller tilbud til disse. Kommunen lyser ut vikariat eller kjøper tjenesten fra andre ved behov.

Vinterlandbruksskolen
Rennesøy kommunen er med i Vinterlandbruksskolen i Ryfylke. Skolen flytter seg mellom kommunene i regionen. Skoleåret 2017/2018 var vinterlandbruksskolen i Rennesøy kommune. På grunn av stor interesse for tilbudet på Rennesøy blir det gjennomført neste skoleår. Rådmannen har ikke funnet rom til å finansiere tiltaket, men oppvekst og læring løser dette innen gjeldende rammer. Kostnadene er beregnet til kr 270 000 i 2019.

Kompetanse for kvalitet
Kompetanse for kvalitet er en videreutdanning der utgiftene blir delt mellom kommunen, staten og læreren. Skoleåret 2018/19 har Rennesøy kommune med 4 personer på ordningen. I tillegg har kommunen en lærer med i Lærerspesialistutdanningen knyttet til norsk og en inspektør med på rektorskolen. Kommunen må dekke utgifter til reise, opphold og bøker. Oppvekst og læring budsjetterer kostnadene innenfor egne budsjettrammer, og kostnaden er anslått til kr 80 000.

SFO
SFO er et frivillig tilbud som skal gi barna et trygt opphold og stimulering gjennom lek, kultur og fritidsaktiviteter. Mange familier benytter seg av tilbudet på SFO før og etter skolen. Vikevåg SFO har 132 barn og Mosterøy SFO 67 barn pr i dag. Barn med spesielle behov har rett til ekstra assistenthjelp i SFO. Rådmannen er opptatt av å tilby slik støtte, men ser at det er nødvendig å vurdere omfanget. Behov for å sette inn vikar med sykdom/fravær vurderes nøye. I ferier med liten påmelding kan det være aktuelt å samle SFO-tilbudet på kun en av skolene.

6.2.3 Kulturskolen

Hovedutfordring kulturskolen
Kulturskolen i Rennesøy gir et godt og variert kulturtilbud til barn og unge. Foruten rektor har kulturskolen 11 lærere ansatt. Skoleåret 2018/2019 er det 133 barn i ulike fag.

Elevtallene og interessen for de ulike tilbud varierer fra år til år. Det påvirker kulturskulens inntekter. Nåværende årsverk (3,96) i kulturskulen blir beholdt.

For å kunne gi en god undervisning til våre elever, er det behov for gode instrumenter.

Det er behov for oppgradering av keyboard på Vikevåg skole og piano på Mosterøy skole. Pianoet har blitt godt brukt siden 1980 tallet og er vanskelig å holde stemt. Keyboardet på Vikevåg er det og behov for å oppgradere. Dette har vært i bruk siden begynnelsen av 2000-tallet.

Innkjøp av nytt keyboard og nytt piano vil ha en kostnadsramme på til sammen kr 50 000. Det er ikke funnet midler til dette innenfor budsjettet.

Kulturskulen har i 2018 fått 3 nye lærere med høy utdanning og solid erfaring. Dette påvirker også den totale lønnsrammen til kulturskolen.

Rektor har ansvar for økonomi, personal, kulturskolens elev-system, nettside, konserter og arrangement. Rektor har en liten stilling sammenlignet med  rektorer i kulturskoler i sammenlignbare kommuner. Det er ikke funnet midler til å øke stillingen innenfor budsjettet.

Undervisningen i kulturskolen blir gitt ved de ulike skolene i kommunen.

Skolene stiller velvillig opp, men har begrenset med plass. Det er behov for både lagringsplass og et felles arbeidsrom. Det hadde vært en fordel for kulturskolen å få egne faste lokaler både for undervisning av elevene og et arbeidsfellesskap.

6.3 Budsjettmessige endringer, innsparingstiltak, nye driftstiltak og særlige prioriteringer innen Oppvekst og læring

 PRIORITERINGER OG TILTAK     
 OPPVEKST OG LÆRING 2019202020212022
31Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -680-680-680-680
32PC og inventar , utskifting -200-200-200-200
33Fremtidig omstillingsbehov  0-813-1552-1552
34Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21  -1416-1416-1416-1416
35Rennesøy,barnehagen, reduksjon av antall avdelinger -2431-2432-2432-2432
36Vinterlandbruksskolen -242-242-242-242
37Rennesøyskolen, økning i antall klasser  386386386386
38Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 2653265326532653
 Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring -1930-2744-3483-3483
Tabell 6.7 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Oppvekst og læring
Last ned tabelldata (Excel)

6.4 Investeringer i planperioden 2019-2022

Investeringer i Oppvekst og læring som gjelder økning av pc-tetthet og oppgradering av lekeplasser i barnehagen videreføres i planperioden. Investeringene er nærmere omtalt i kapittel 2.6.