a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Sammen om morgendagens helse og velferd

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd» er styrende for alle aktiviteter som planlegges og gjennomføres. Samhandlingsreformens hovedintensjon om å satse på forebygging og helsefremmende arbeid skal stå sentralt i hele økonomiplanperioden.

Les mer

Rådmannens forslag

7 Helse og velferd

7.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle helse- og sosialfaglige tjenester i Rennesøy kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid, psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysioterapi / ergoterapi, barnevern, NAV, tjenester til flyktninger, miljøtjeneste, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende arbeid innen helse, heldøgns tjenester institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i institusjon. Målet er å gi innbyggerne et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett hjelp til rett tid. Tjenestene skal planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge som mulig.

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd» er styrende for alle aktiviteter som planlegges og gjennomføres. Samhandlingsreformens hovedintensjon om å satse på forebygging og helsefremmende arbeid skal stå sentralt i hele økonomiplanperioden. Helse og velferd er godt i gang med dette arbeidet. Den kommende kommune sammenslåingen gjør at vi i stedet for å starte flere nye prosjekter i planperioden sikter mot å heve kvalitet og treffsikkerhet på tjenestetilbudet i alle enheter i helse og velferd. Tjenesteområdet er aktive i flere tjenesteutviklingsprosjekter i Nye Stavanger og har i løpet av 2018 deltatt i ulike kompetansehevende nettverk i Nye Stavanger. Fokus på kommunesammenslåing, konsekvenser, samarbeid og muligheter blir høyt prioritert.

Helse og velferd har følgende faste årsverk til disposisjon i 2019:

 ÅrsverkProsjekt
Fellestjenester:3,6Av disse selges 0,5 årsverk psykolog til Finnøy.
Kommunalsjef, rådgiver, HTV og kommunepsykolog.  
Institusjonstjenester28,5 
Inkl. kjøkken, vaktmester og resepsjon  
Hjemmetjenestene og rehabiliteringsavdeling26,8Inkl. demensteam og frivillighetskoordinator
Inkl. aktivitetssenter og fagutvikler for pleie og omsorgstjenestene.  
Enhet for forebygging og folkehelse171 årsverk er en ergoterapistilling, finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmann tom høst 2019 og 1 årsverk turnuslege
Inkl. legekontor fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering, helsestasjon, frisklivssentral, og jordmor  
Barnevern0Vertskommunesamarbeid med Randaberg og Finnøy kommune
Boligen Langemann9 
NAV 5 I tillegg kommer 3,4 tilsatte i NAV stat
Tverrfaglige tjenester 18,99,4 årsverk knyttet til bofelleskap
Tabell 7.1 Årsverk, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)

7.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019-2022

Netto driftsramme for 2019 for Helse og velferd er kr 89 112 000. Vedtatt budsjett for 2018 var på 93 792 000. Dette innebærer en reduksjon på kr 4 680 000.

Rådmannen foreslår dermed følgende driftstilpasninger;

DRIFTSTILPASNINGER

 • Antall årsverk i flyktningetjenesten reduseres fra 3 til 1,3. Dette forløper ved overgang til annen stilling i NAV og at 1 årsverk legges til miljøtjenesten.
 • Det spares inn i overkant av kr 0,2 mill. siden det ikke skal innredes nye boliger til flyktninger. Overføringer fra staten i form av introduksjonstilskudd går ned. Rammen reduseres tilsvarende.
 • Det kuttes et vakant årsverk – rådgiver i kommunalsjefens stab.
 • Det er økt behov for kjøp av institusjonsplasser i barnevernet. Rammen økes med kr 1 mill.
 • Innleie ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter reduseres ved ferie og fravær. Behov for ansettelse i ledige stilling vil vurderes fortløpende. Ressurser ved institusjon og hjemmetjenester må sees i sammenheng.
 • Bruk av multidose frigjør ressurser i hjemmetjenesten. Det foretas tunustilpasninger som muliggjør innsparinger.

Rådmannen vil samtidig presisere at følgende tiltak og videreføring av allerede igangsatte tiltak prioriteres i planperioden:

 • Prioriterte områder:
 • Kvalitetsforbedrende arbeid i alle enheter blant annet gjennom deltakelse i læringsnettverk og tjenesteutviklingsprosjekter i regi av Nye Stavanger.
 • Videreføring av døgnbemannet personalbase knyttet til tjenester for personer med samtidige rus og psykiske vansker. Tilbudet flyttes til nytt bofelleskap etter at det er bygget.
 • Utvikle dagtilbud tilpasset innbyggere med demens
 • Arbeid med «Se meg» (som er rettet mot ungdom som står i fare for å droppe av skole/aktivitet/arbeid)
 • Opprettholde forebyggende gruppeaktiviteter gjennom fysioterapitjenesten.
 • Legge til rette for mer frivillig innsats og videreføre tiltaket med frivillighetskoordinator.
 • Gjennomføre brukerundersøkelser på utvalgte områder.
 • Gi rådgivning til familier med økonomiske og andre sosiale utfordringer.
 • Delta i interkommunalt samarbeid vedrørende velferdsteknologi.
 • Fokus på å få unge voksne ut i arbeid/aktivitet gjennom tett oppfølging og bruk av tiltak.
 • Få på plass gode planer og løsninger for ansatte og innbyggernes tjenestetilbud i overgangen til Nye Stavanger.
 • Videreføring av satsningen på personsentrert omsorg. (VIPS)
 • Prioritere arbeid med ergoterapitjenester for personer med sammensatte hjelpebehov.
 • God kvalitet på arbeidet med integrering av flyktninger gjennom målrettet oppfølgning.

7.3 Prioriteringer og konsekvenser for enhetene i planperioden

7.3.1 Fellestjenester – koordinering og felles satsingsområder

Fellestjenestene innenfor Helse og velferd omfatter overordnet og enhets over-gripende planleggings- samordnings- og oppfølgingsoppgaver. Det vil i 2019 bli en vesentlig oppgave å samkjøre prosjekter og planer inn i arbeidet med Nye Stavanger Det vil i mindre grad prioriteres planlegging og iverksetting av nye prosjekter. Arbeid med planarbeid for Rennesøy kommune prioriteres ikke i påvente av kommunesammenslåing. Rådmannen ser derfor ikke behov for å ansette rådgiver i vakant stilling.

7.3.2 Enhet for tverrfaglige tjenester

Enheten omfatter tjenestene psykisk helse og rusvern, saksbehandling, koordinerende enhet, palliativ sykepleie og miljøtjeneste. I 2019 får kommunen ytterligere midler for å styrke arbeidet med oppsøkende virksomhet og ha fokus på aktiviteter med de som er i aktiv rus og/eller har et ønske om endring. Det ble i 2016 vedtatt at kommunen skal bygge et bofelleskap for personer med samtidige rus og psykiske vansker på Eltarvåg. Kommunen avventer klagebehandling hos fylkesmannen. Det er opprettet en midlertidig base i en av de kommunale leilighetene og personalet har kontor i kommunehuset. Det mottas tilskudd til rus – psykisk helse og til prosjektet «se meg». Dette er et prosjekt hvor det arbeides opp mot ungdomskolen og videregående skoler for å nå ungdommer som står i fare for- eller som har droppet ut av skolen. Etter tilskuddsperioden vil dette arbeidet implementeres i de ordinære tjenestene. Det kjøpes BPA tjenester av privat leverandør.

7.3.3 Langemann

Langemann bofellesskap har 3 brukere som får døgnkontinuerlige tjenester. Det er 9 årsverk knyttet til denne arbeidsplassen. Personalressursene ved boligen blir også nyttet til å gi tjenester til personer som leier boliger i nær tilknytting til bofelleskapet. Kompleksiteten i tjenestene gjør at Langemann kontinuerlig jobber med å heve kompetansen i personalgruppen.

7.3.4 Barnevern

Rennesøy inngikk vertskommunesamarbeid med Finnøy og Randaberg kommune om barnevernstjenester 01.01.15. Barneverntjenesten melder at de har hatt høyere aktivitet i 2018 men at de fortsatt driver de fleste hjelpetiltakene selv. Det forventes imidlertid en økning av kjøp av institusjonstjenester i 2019. Rammen økes med kr 1 mill.

7.3.5 Enhet for forebygging og folkehelse

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er forebyggende folkehelsearbeid med fokus på tidlig innsats i et tverrfaglig perspektiv. Behovet for tilstedeværelse av helsesøster ved alle skolene er stadig økende, og helsesøster spiller ofte en sentral rolle i tverrfaglig samarbeid rundt familier og enkeltelever.

Helsesøster er i økende grad involvert i elevsaker og har økt tiden av tilstedeværelse ved skolene. Med bakgrunn i nedgang i fødselstall og økt behov i skolehelsetjeneste, er helsesøsterressurser i økende grad blitt brukt i skolehelsetjenesten de siste årene. Utvikling og krav innen IKT og alder på elektronisk utstyr kan på sikt kreve fornying.

Fysioterapi og ergoterapi tjenester
Det er blitt innvilget tilskudd til en 50 % stilling for oppfølging av pårørende med store omsorgsoppgaver. Tilskuddet opphører ved utgangen av 2018. Fra høsten 2018 og ut 2019 brukes nytt tilskudd til styrking av rehabilitering, til å styrke avdelingen med til sammen 1 årsverk ergoterapeut.

Legetjenester
Det er innført elektronisk vaktsystem for legevaktsamarbeidet 2018, dette videreføres i 2019. IKT-utstyr på legekontoret kan på sikt kreve oppgradering.

7.3.6 NAV

I løpet av 2018 har arbeidsledigheten fortsatt å gå ned. Det er stor optimisme i arbeidsmarkedet, og mange ledige stillinger som lyses ut. Arbeidsledigheten i Rennesøy kommune er 2,1 % per september 2018 (ned 0,7 prosentpoeng sammenlignet med september 2017). Det er fremdeles utfordrende for personer med lite arbeidserfaring, lite formell kompetanse og dårlige norskkunnskaper å komme inn i ordinært arbeid, men det er blitt lettere å skaffe en arbeidsrettet aktivitet for denne gruppen. Arbeidet for å få flyktninger ut i arbeid blir prioritert.

Reduksjon i antall flyktninger har gjort at det er behov for å redusere ressurser knyttet til oppfølging av denne gruppen.

7.3.7 Hjemmetjenester, dag og aktivitetstjenester og korttids-/rehabiliteringsavdeling

Dag og aktivitetstilbud til eldre er en viktig del av en helhetlig strategi for tidlig innsats. En kombinasjon av tilbud fra kommunen og frivillige er viktig. Dag og aktivitetssenteret bidrar til at mange eldre kan bli boende hjemme uten behov for andre kommunale tjenester. Det videreføres tilbud i 2019 ved aktivitetssenteret, også i sommerferien.

Hukommelsesteamet har som mål å oppdage personer med symptomer på demens så tidlig som mulig. Det arrangeres årlig pårørendeskole. Det skal satses på videreutvikling av dagtilbud for personer med demens i 2019.

I 2018 har det i perioder vært god kapasitet ved korttids – rehabiliteringsavdelingen. Rennesøy kommune har inngått en samarbeidsavtale med Randaberg kommune og Finnøy kommune om leie av korttidsplasser. Samarbeidsavtalen videreføres i 2019. Dette medfører salgsinntekter også i 2019.

Det skal i 2019 reduseres utgifter med til sammen kr 320 000. Omlegging til multidose gjør at ressurser som tidligere ble brukt på å legge medisiner i dosetter frigjøres. Dette medfører at det ved turnustilpasninger er mulig å dekke inn kostnader. En vil i tillegg nøye vurdere behov for inn leie ut fra reelt behov i avdelingene. Innleie av ressurser i hjemmetjenestene må sees i sammenheng med tilgjengelige ressurser på institusjonen.

7.3.8 Institusjonstjenester

Det vil fortsatt være et satsingsområde å bevare og samtidig spisse kompetansen hos ansatte for å være bedre rustet til å ta imot morgendagens sykehjemspasienter. Det satses på kompetansehevende tiltak innenfor rammen. Det er forventet at brukerne vil ha mer sammensatte pleie og omsorgsbehov. Ernæring har vært et satsningsområde i 2018 og vil og være det videre i årene fremover. I budsjettet for 2019 skal institusjonsbaserte tjenester kutte kostnader ved å redusere inn leie av vikar på kveld dersom driften tillater dette. Ved ledighet i stilling vil en vurdere behov for ansettelse opp mot behov for bemanning i avdelingene.

Institusjonen vil samarbeide med hjemmebaserte tjenester angående ressursutnyttelse ved endringer i behov for tjenester mellom de ulike enhetene. En vil dermed kunne spare på vikarutgifter i begge enheter.

7.4 Budsjettmessige endringer, innsparingstiltak, nye driftstiltak og særlige prioriteringer innen Helse og velferd

 PRIORITERINGER OG TILTAK     
 HELSE OG VELFERD 2019202020212022
39Barnevernstjenester, økte klientutgifter 1 0001 0001 0001 000
40Motiview,sykkel , reduserte lisensutgifter -20-20-20-20
41Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -510-510-510-510
42Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri -944-944-944-944
43Helse og velferd stab, redusert bemanning -1 556-1 556-1 556-1 556
44Rus og psykiatri, prosjektstilling 764764764764
45Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk -111-111-111-111
46Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger -4 383-5 887-5 687-5 687
47BPA, kjøp av tjenester 440440440440
48Kvalifiseringsordningen, lønnsutgifter -525-525-525-525
49Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing -58-103-103-103
50Integrering, redusert ressursbruk -192-192-192-192
51Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21  -44-44-44-44
52Erfaringskonsulent, videreføring av stilling 246246246246
53Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 1 2131 2131 2131 213
 Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd -4 680-6 229-6 029-6 029
Tabell 7.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)

7.5 Investeringer i planperioden 2019-2022

Det foreslås investeringer i Helse og velferd som utføres av Tekniske tjenester, det gjelder blant annet oppføring av nytt bofelleskap. Nærmere omtale av tiltaket er tilgjengelig i kapittel 2.6. Sykesignalanlegget ved Rennesøy Bo- og rehabiliteringssenter har behov for oppgradering. En eventuell oppgradering sees i sammenheng med arbeidet rundt kommunefusjonen.