a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

7.1 Innledning

Tjenesteområdet Helse og velferd har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle helse- og sosialfaglige tjenester i Rennesøy kommune. Ansvarsfeltet omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til helsestasjon, jordmor, folkehelsearbeid, psykisk helse- og rusvern, legetjenester, fysioterapi / ergoterapi, barnevern, NAV, tjenester til flyktninger, miljøtjeneste, hjemmesykepleie, korttids-/rehabiliteringstilbud, dagtilbud, forebyggende arbeid innen helse, heldøgns tjenester institusjon, bo- og aktiviseringstilbud til eldre og øyeblikkelig hjelp døgntilbud i institusjon. Målet er å gi innbyggerne et helhetlig helse- og sosialfaglig tjenestetilbud hvor alle innbyggere skal få rett hjelp til rett tid. Tjenestene skal planlegges og utformes slik at innbyggerne skal kunne ta ansvar for eget liv så lenge som mulig.

Kommunedelplanen «Sammen om morgendagens helse og velferd» er styrende for alle aktiviteter som planlegges og gjennomføres. Samhandlingsreformens hovedintensjon om å satse på forebygging og helsefremmende arbeid skal stå sentralt i hele økonomiplanperioden. Helse og velferd er godt i gang med dette arbeidet. Den kommende kommune sammenslåingen gjør at vi i stedet for å starte flere nye prosjekter i planperioden sikter mot å heve kvalitet og treffsikkerhet på tjenestetilbudet i alle enheter i helse og velferd. Tjenesteområdet er aktive i flere tjenesteutviklingsprosjekter i Nye Stavanger og har i løpet av 2018 deltatt i ulike kompetansehevende nettverk i Nye Stavanger. Fokus på kommunesammenslåing, konsekvenser, samarbeid og muligheter blir høyt prioritert.

Helse og velferd har følgende faste årsverk til disposisjon i 2019:

 ÅrsverkProsjekt
Fellestjenester:3,6Av disse selges 0,5 årsverk psykolog til Finnøy.
Kommunalsjef, rådgiver, HTV og kommunepsykolog.  
Institusjonstjenester28,5 
Inkl. kjøkken, vaktmester og resepsjon  
Hjemmetjenestene og rehabiliteringsavdeling26,8Inkl. demensteam og frivillighetskoordinator
Inkl. aktivitetssenter og fagutvikler for pleie og omsorgstjenestene.  
Enhet for forebygging og folkehelse171 årsverk er en ergoterapistilling, finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmann tom høst 2019 og 1 årsverk turnuslege
Inkl. legekontor fysioterapi, ergoterapi, hverdagsrehabilitering, helsestasjon, frisklivssentral, og jordmor  
Barnevern0Vertskommunesamarbeid med Randaberg og Finnøy kommune
Boligen Langemann9 
NAV 5 I tillegg kommer 3,4 tilsatte i NAV stat
Tverrfaglige tjenester 18,99,4 årsverk knyttet til bofelleskap
Tabell 7.1 Årsverk, Helse og velferd
Last ned tabelldata (Excel)