a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Kultur

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet.

Les mer

Rådmannens forslag

8 Kultur og samfunn

8.1 Innledning

Kultur og samfunn har ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene samfunns- og arealplanlegging, byggesaksbehandling, kart- og oppmålingstjenester, kulturforvaltning og drift (inkl. bibliotek, frivilligsentral og barne- og ungdomsarbeid), landbruk og miljøforvaltning, samt vann-, avløp og renovasjon.

Kultur og samfunn har gjennom sitt flerfaglige fagmiljø et godt utgangspunkt for tett samarbeid om viktige plan- og samfunnsutfordringer i kommunen. Tjenesteområdet samarbeider i tillegg nært med andre deler av organisasjonen, samt med eksterne myndigheter etter behov.

Kultur og samfunn har følgende årsverk til disposisjon i 2019:

 Årsverk
Kommunalsjef 1
Plan og forvaltning6,5
Kultur (inkl. bibliotek og frivilligsentral)5,2
Tabell 8.1 Årsverk, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

Tjenesteområdet kjøper tjenester fra IVAR IKS og Stavanger kommune i 2019 som erstatter kommunal tjenesteproduksjon i egenregi innenfor VAR – området og byggesak, samt samarbeidsavtale om renovasjonstjenester.

8.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019–2022

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn eksklusiv VAR er på 10 330 000. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2018 innebærer dette en nedgang på kr 176 000.

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn inklusiv VAR er på 7 405 000. Nedgangen i ramme på kr 3 786 000 skyldes i all hovedsak avsetning til disposisjonsfond til dekning av akkumulerte underskudd på VAR-området tidligere år.

Plan og forvaltning
Plan og forvaltning har følgende ansvarsområder:

 • Arealplaner, både private og kommunale
 • Byggesøknader og tilsyn.
 • Kart og matrikkel
 • Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og styres av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Plan og forvaltning har i 2019 til sammen 6,5 årsverk (0,5 årsverk tilhører VA). Personal og økonomiansvaret ligger hos kommunalsjefen.

I 2019 vil en ubesatt stilling på byggesak bli erstattes av kjøp byggesakstjenester fra Stavanger. Samarbeidet ble påbegynt i 2018.

Prioriteringer:

 • Ferdigstille kommuneplan
 • Følge opp vedtatt Planstrategi
 • Fokus på service i tjenesteproduksjonen
 • Kvalitetsheving av matrikkelen
 • Turstier og utvalgte kulturlandskap

Kultur
Kultur har følgende ansvarsområder:

 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Kulturminneforvaltning
 • Bibliotek
 • Frivilligsentral
 • Allment kulturarbeid

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet. Kultur har i 2019 til sammen 5, 2 årsverk.

Prioriteringer:

 • Stasjonen fritidsklubb
 • Biblioteket som møtested
 • Veiledning til grunneiere og eiere av kulturminner
 • Kulturuka

Ikke-prioriterte prosjekter i kommende planperiode:
For å kunne få til en sømløs overgang for bibliotekets samling til Nye Stavanger/ Sølvberget KF forutsetter det reduksjon av samlingen, samt innføring av RFID brikker. Arbeidet med å redusere samlingen startet i 2018. RFID brikker er også nødvendige i forhold til meråpent bibliotek. Det er i årets ramme ikke funnet plass til innkjøp av RFID brikker (kr 40 000) eller utlånsautomat (kr 50 000) på biblioteket.

Andelen av barn og unge i kommunen er stor, og det er et økende behov for trygge nærmiljøer og gode møteplasser for barn og unge. I dag er det ansatt klubbleder i 50 % stilling med hovedansvar for driften av Stasjonen fritidsklubb, samt helgearrangement. For å møte utfordringene og styrke det helhetlige arbeidet med barn og unge er det behov for en 50 % stillingsressurs (kr 509 000). Det er ikke funnet plass til denne innenfor rammen.

Flere aktører i nærområdet på Utstein har gått sammen om en satsning på aktiviteter for å fremme mat og reiseliv, og med det ytterligere styrke destinasjonsmarkedsføringen av Utstein. Det er søkt, og innvilget, støtte fra Innovasjon Norge til bedriftsnettverk og forstudie. Det forventes 50 % egenfinansiering for forprosjekt og hovedprosjekt (kr 75 000). Rennesøy kommune mener at erfaringene fra dette prosjektet vil kunne gi erfaringer og ringvirkninger til andre aktører i næringen, og vært med å styrke det lokale næringslivet. Det er ikke funnet plass til et kommunalt tilskudd innenfor rammen.

8.3 Vann, avløp og renovasjonstjenester (VAR)

IVAR IKS har ansvar for følgende kommunale tjenestene:

 • Vann
 • Avløp
 • Renovasjon

Samarbeidet er regulert gjennom en egen samarbeidsavtale som ble prolongert i 2016 og har virkning inntil videre. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale mellom Renovasjonen IKS, Stavanger kommune og Rennesøy kommune om innsamling av husholdningsavfall i Rennesøy kommune. Den har virkning til kommunesammenslåing i 2020. Det er også inngått en avtale med Stavanger kommune hvor man deler en VA ingeniør stilling. Samarbeidet ble påbegynt i 2018.

Det er driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy som har ansvar for drift av VA anlegg i Rennesøy kommune. Hovedoppgavene er vedlikehold og rengjøring av ledningsnett med kummer og armatur, uttak av vannprøver, oppfølging og drift av alle kommunale høydebasseng, pumpestasjon for vann, samt avløp og slamavskillere.

IVAR IKS sin kommunekontakt har ansvaret for saksbehandling av utslippssaker, søknader om tilkopling til kommunale anlegg, kontroll og godkjenning. Behandling av tekniske planer for VA – anlegg, samt kontroll opp mot byggesak. Kommunekontakten har også ansvaret for all kundebehandling og ajourføring av kunderegister innenfor fagfeltene vann, avløp og renovasjon, samt kontakt opp mot regionale og statlige myndigheter.

Drift VAR-økonomi
Rådmannen har gått gjennom og rekalkulert selvkostområdene for Vann, Avløp og Renovasjon i 2018. Kalkylene tar inn i seg endrede forutsetninger som har påvirkninger videre inn i planperioden 2019-2022. Endrede forutsetninger med særlig økonomisk effekt er tapsføring av kundefordringer og investeringsnivået i 2017/2018.

I forbindelse med årsoppgjøret 2017 ble det avsatt kr 4,0 mill. til å dekke tap på foreldet fakturakrav. Krav som gjelder selvkostområdet har i 2018 blitt avskrevet på selvkostområdet slik at kostnaden knyttet til dette kan dekkes inn gjennom fremtidige gebyrinntekter, dette utgjør totalt kr 3,8 mill. og er den største årsaken til et høyt gebyrnivå for hele VAR området i 2019.

Som et resultat av høyre investeringsnivå i planperioden 2019-2022 og investeringer som ble foretatt i 2017, men som ikke ble avskrevet i samme periode, øker de forventede avskrivningene og kalkulatoriske renter på VAR området i planperioden.

Vann
Det er økte kostnader på Vannområdet på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 1,79 mill. Videre er det forventet økte avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av siste års investeringer og planlagte investeringer på totalt kr 45,2 mill. i planperioden 2019-2022.  Det er ytterligere budsjettert med at «Kjøp fra IVAR IKS» for drift 2019 forventes økt med 2,2% og den generelle prisstigningen på driftsutgifter er beregnet til 2%.

Avløp
Det er økte kostnader på Avløp på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 1,214 mill. Videre er det forventet økte avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av siste års investeringer og planlagte investeringer på totalt kr 5,6 mill. i planperioden 2019-2022.  Det er ytterligere budsjettert med at «Kjøp fra IVAR IKS» for drift 2019 forventes økt med 2,2% og den generelle prisstigningen på driftsutgifter er beregnet til 2%. Selvkostfonden på Avløp har en samlet gjeld fra tidligere år på kr – 1,048 mill. som skal dekkes inn over en 3 års periode.

Renovasjon
Det er økte kostnader på Renovasjon på grunn av «Tap på krav» i 2018, som utgjør kr 0,815 mill. Det er forventet noe høyere avskrivninger og kalkulatoriske renter som et resultat av planlagte investeringer på totalt kr 3,1mill. i planperioden 2019-2022.  Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning er beregnet til en volumøkning 2%. Selvkostfonden på Renovasjon har en samlet gjeld på kr -0,025 mill.

8.4 Budsjettmessige endringer, innsparingstiltak, nye driftstiltak og særlige prioriteringer inne Kultur og samfunn

 PRIORITERINGER OG TILTAK     
 KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR 2019202020212022
54Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov -363-363-363-363
55Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 187187187187
56Avløp , Avsetning til bundne driftsfond 0638659637
57Avløp , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd 1 4741100
58Avløp , Gebyrinntekter -6 834-6 111-6 111-6 028
59Avløp , kalkulatoriske renter og avskrivninger 2 3252 4262 4142 352
60Avløp , Kostnader 3 0353 0363 0383 039
61Renovasjon , Avsetning til bundne driftsfond 00053
62Renovasjon , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd 410235201130
63Renovasjon , Gebyrinntekter -6 427-6 313-6 313-6 313
64Renovasjon , Kalkulatoriske renter og avskrivninger 140199230246
65Renovasjon , kostnader 5 8775 8795 8825 884
66Vann , Avsetning til bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon 00320
67Vann , Avsetning til disposisjonsfond knyttet til produksjon og distribusjon 1 041297220
68Vann , Bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon 000-10
69Vann , Gebyrinntekter produksjon og distribusjon -9 825-9 952-9 952-9 869
70Vann , Kalkulatoriske renter og avskrivninger 2 5623 4303 6703 648
71Vann , Kostnader knyttet til produksjon og distribusjon 6 2226 2256 2286 231
 Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR -176-176-176-176
Tabell 8.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Kultur og samfunn
Last ned tabelldata (Excel)

8.5 Investeringer i planperioden 2019 – 2022

Tiltak som blir lagt inn i investeringsplan er basert på tiltaksplan i hovedplan for vann- og avløpsanlegg i Rennesøy kommune. Det er planavdelingen hos IVAR som har ansvar for utarbeiding av planer og oppfølging av byggeprosjektene. For detaljer se kapittel 2.6.2, linje 30-43.