a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

8.2 Hovedprioriteringer i planperioden 2019–2022

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn eksklusiv VAR er på 10 330 000. Sammenlignet med vedtatt budsjett 2018 innebærer dette en nedgang på kr 176 000.

Netto driftsramme for 2019 for Kultur og samfunn inklusiv VAR er på 7 405 000. Nedgangen i ramme på kr 3 786 000 skyldes i all hovedsak avsetning til disposisjonsfond til dekning av akkumulerte underskudd på VAR-området tidligere år.

Plan og forvaltning
Plan og forvaltning har følgende ansvarsområder:

 • Arealplaner, både private og kommunale
 • Byggesøknader og tilsyn.
 • Kart og matrikkel
 • Landbruk, miljø og reiseliv

Arbeidsoppgavene er i stor grad lovpålagte og styres av plan- og bygningsloven, seksjoneringsloven, jordloven, naturmangfoldloven, konsesjonsloven og matrikkelloven. Plan og forvaltning har i 2019 til sammen 6,5 årsverk (0,5 årsverk tilhører VA). Personal og økonomiansvaret ligger hos kommunalsjefen.

I 2019 vil en ubesatt stilling på byggesak bli erstattes av kjøp byggesakstjenester fra Stavanger. Samarbeidet ble påbegynt i 2018.

Prioriteringer:

 • Ferdigstille kommuneplan
 • Følge opp vedtatt Planstrategi
 • Fokus på service i tjenesteproduksjonen
 • Kvalitetsheving av matrikkelen
 • Turstier og utvalgte kulturlandskap

Kultur
Kultur har følgende ansvarsområder:

 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Kulturminneforvaltning
 • Bibliotek
 • Frivilligsentral
 • Allment kulturarbeid

Demokrati, deltakelse og mangfold er fokusområder i det lokale kulturarbeidet. Tidlig innsats, universell utforming og folkehelse er viktige ledetråder i arbeidet. Kultur har i 2019 til sammen 5, 2 årsverk.

Prioriteringer:

 • Stasjonen fritidsklubb
 • Biblioteket som møtested
 • Veiledning til grunneiere og eiere av kulturminner
 • Kulturuka

Ikke-prioriterte prosjekter i kommende planperiode:
For å kunne få til en sømløs overgang for bibliotekets samling til Nye Stavanger/ Sølvberget KF forutsetter det reduksjon av samlingen, samt innføring av RFID brikker. Arbeidet med å redusere samlingen startet i 2018. RFID brikker er også nødvendige i forhold til meråpent bibliotek. Det er i årets ramme ikke funnet plass til innkjøp av RFID brikker (kr 40 000) eller utlånsautomat (kr 50 000) på biblioteket.

Andelen av barn og unge i kommunen er stor, og det er et økende behov for trygge nærmiljøer og gode møteplasser for barn og unge. I dag er det ansatt klubbleder i 50 % stilling med hovedansvar for driften av Stasjonen fritidsklubb, samt helgearrangement. For å møte utfordringene og styrke det helhetlige arbeidet med barn og unge er det behov for en 50 % stillingsressurs (kr 509 000). Det er ikke funnet plass til denne innenfor rammen.

Flere aktører i nærområdet på Utstein har gått sammen om en satsning på aktiviteter for å fremme mat og reiseliv, og med det ytterligere styrke destinasjonsmarkedsføringen av Utstein. Det er søkt, og innvilget, støtte fra Innovasjon Norge til bedriftsnettverk og forstudie. Det forventes 50 % egenfinansiering for forprosjekt og hovedprosjekt (kr 75 000). Rennesøy kommune mener at erfaringene fra dette prosjektet vil kunne gi erfaringer og ringvirkninger til andre aktører i næringen, og vært med å styrke det lokale næringslivet. Det er ikke funnet plass til et kommunalt tilskudd innenfor rammen.