a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

ENØK

Investeringer i ENØK-tiltak gir lavere energibruk.

Les mer

Rådmannens forslag

9 Tekniske tjenester

9.1 Innledning

Teknisk avdeling har gjennom delegering fra rådmannen det overordnede ansvar for alle tjenester og tiltak innenfor områdene drift, vedlikehold, beredskap og forvaltning av offentlige veier, bygg og anlegg, samt oppfølging av bygge- og anleggsoppdrag.

Tjenesteområdets viktigste ansvars- og arbeidsområder er:

  • Forvalting av kommunens eiendommer samt overtakelse av offentlig infrastruktur
  • Kontaktperson i forhold til kommunens oppgaver i tilknytning til større forurensning og sivil beredskap, i samarbeid med kommunens beredskapsråd og kriseteam
  • Rehabilitering av kirker og kirkegårder i tett samarbeid med kirkeverge/Rennesøy kirkelige fellesråd
  • Byggherrefunksjon ved planlegging og bygging av offentlige bygg samt større veiprosjekt
  • Kjøp og salg av offentlige arealer og bygg i samråd med kommunens grunnforhandlingsutvalg
  • Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere i enhetene, og rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdets fagområder
  • Saksforberedelse til hovedutvalgene for plan, miljø og utvikling og for kultur, oppvekst og omsorg, samt ansvar for iverksetting av vedtak

Tekniske tjenester har gjennom sitt brede fagmiljø et godt utgangspunkt for tett samarbeid mellom de enkelte tjenesteområder, samt med eksterne myndigheter etter behov.

I årene fremover skal Tekniske tjenester prioritere følgende hovedoppgaver og strategiske mål:

  • Å sikre kommunen en positiv utvikling av gode løsninger innen vedlikehold av kommunale bygg og anlegg
  • Å sikre en utvikling og vedlikehold av kommunens beredskapsplaner og tilhørende beredskapsøvelser
  • Å utvikle og lede alle kommunens byggeprosjekter

Tekniske tjenester har følgende årsverk til disposisjon i 2019

 Årsverk
Administrasjon og utbygging3
Vei3
Drift og vedlikehold5,4
Renhold16
Tabell 9.1 Årsverk, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

1,45 årsverk føres i investeringsregnskapet og finansieres via de ulike prosjektene (inngår i avsatte budsjettmidler i investeringsbudsjettet). 0,5 årsverk er utleid til den norske kirke. Budsjettet inkluderer en reduksjon i administrasjon og utbygging på 0,2 stilling fra 2018.

Budsjettramme 2019 – Teknisk
Netto driftsramme for 2019 for Tekniske tjenester er kr 23 038 000. Rammen er redusert med kr 1 082 000 i forhold til budsjett 2018.

9.2 Hovedprioriteringer i planperioden

9.2.1 Drift og vedlikehold

Ved inngangen av 2019 vil det være i overkant av 55 000 kvm bygningsmasse som kommunen skal vedlikeholde. Utearealer som kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvar for utgjør ca. 500 000 m2. Grøntområder og fellesarealer som kommunen overtar fra private utbyggere er også økende.

Driftstiltak:
Vedlikeholdstiltak er i mange tilfeller viktig tidlig innsats, men innenfor de disponible rammene er det ikke funnet rom til å prioritere budsjettområdet høyere enn hva som framgår. De ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt i 2016-17 har vært med på å redusere de fremtidige store kostnader som ville ha eskalert. Videre kartlegging av utfordrende områder på bygningsmassen vil bli tatt med utgangspunkt i det enkelte oppdrag som blir meldt inn og ikke med aktiv gjennomgang.

9.2.2 Vei

Rennesøy kommune har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier (ca. 66 km.), og har også ansvar for drift og vedlikehold av ca. 1700 veilys. Rundt 650 av disse står langs riks- og fylkesvei.

Driftstiltak
De viktigste driftstiltakene er strøing og brøyting, asfaltering, kantklipping, soping, tømming av sandfang, grøfterens samt mindre vedlikeholdstiltak. Kommunen har også ansvaret for vedlikehold av ferister. Store deler av dette arbeidet blir utført av private firma basert på angitt pristilbud.

Asfaltering av grusveier og reasfaltering av veier har vært en prioritert oppgave de siste årene. Kostnader knyttet til asfaltering har de senere år vært i størrelsesorden kr 500 000. Dette videreføres i budsjettet for 2019.

Med økende og mer intensiv nedbør må kommunen kartlegge behov for flomveier. Det er identifisert områder som er spesielt berørte ved intensiv nedbør. I denne sammenheng vil det også satt inn ressurser på systematisk tømming av sandfangs kummer.

Rennesøy kommune har i forbindelse med arbeidet med kommunesammenslåingen fra 2017 også overtatt ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier på Austre Åmøy.

9.2.3 Utbygging

Detaljert beskrivelse av investeringstiltak innen Utbygging finnes i kapittel 2.6.2.

9.2.4 Renhold

Rennesøy kommune har generelt en god kvalitet på renholdet. Det gir seg ikke bare utslag i fornøyde brukere av byggene, men innebærer også et positivt bidrag til de generelle vedlikeholdsutgiftene. Ved økt omfang av bygningsmasse må det tas høyde for renhold av byggene.

Det er gjennomført en omfattende digitalisering av renholdsplanene i 2018, og dette arbeidet vil fortsette inn i 2019 hvor flere områder vil gå over til bruk av nettbrett for styring av det daglige renholdet.

9.2.5 Energi

Reduksjon i energiforbruk grunnet ENØK-tiltak er innarbeidet med en innsparing i budsjettrammen på kr 0,7 mill. i 2019 og økende til kr 1,4 mill. i 2020. ENØK-løsningene gjelder blant annet Vikevåg skole, Rennesøy skule, Vikevåg barnehage og Rennesøy barnehage samt gjennomførte investeringer i SD-anlegg og renovering av kommunehuset. Energiprisene har i løpet av 2018 vist en økende trend slik at kostnadsbesparelsen kan bli lavere enn antatt.

9.2.6 Eiendom

Avdelingen foretar, i tett samarbeid med kommunejuristen, kjøp og salg av grunn/fast eiendom, utarbeidelse av kjøpekontrakter samt oppfølging av kjøpet. Prosessen rundt grunnforhandlinger og grunnkjøp er omfattende og komplisert og juridisk forankring kan være nødvendig.

9.2.7 Beredskap

Teknisk sjef er kommunens kontaktperson i alle saker som angår kommunal beredskap og har et delegert hovedansvar for koordinering av utarbeidelse og revidering av kommunens beredskapsplaner. Kommunal beredskap omfatter alle offentlige sektorer og innbefatter alle oppgaver knyttet til oljevern, helse og sosial beredskap, smitte og krisehåndtering/sorgarbeid, samt alle ulykkes-relaterte oppgaver. Rennesøy kommune sin risiko og sårbarhetsanalyse samt overordnet beredskapsplan vil i 2019 bli implementert i planene til nye Stavanger.

Økning tilskuddet Rogaland brann og redning IKS
Styret i Rogaland brann og redning IKS behandlet Økonomi- og handlingsplan 2019-2022 den 10.09.2018. Representantskapet behandler saken den 01.10.2018. Styret foreslår en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 mill. i 2018 til kr 271,1 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst på 7 %. Veksten på kr 17,8 mill. omfatter blant annet lønnsoppgjør, stillinger knyttet til beredskap, økt husleie for nye stasjoner og SASIRO, samt økte avskrivninger som følge av investeringer på i underkant av kr 20 mill. Foreslått tilskudd skal også finansiere Miljørettet helsevern, Skjenkekontrollen, 110-sentralen og feierseksjonen. Økningen i feierseksjonen finansieres med selvkostfond de to første årene i planperioden. Økt husleie knyttet til nye stasjoner i Stavanger (Schancheholen og Lervig) er innarbeidet i slutten av planperioden.

Rådmennene i eierkommunene foreslår et samlet tilskudd på kr 266,9 mill. i 2019, noe som utgjør en vekst fra 2018 på kr 13,6 mill. (5,4 %). Forslaget omfatter en justering av virkningstidspunkt (01.08.2019) for husleie knyttet til ny stasjon på Finnøy. Det foreslås videre at husleie på kr 3 mill. knyttet til SASIRO finansieres gjennom selskapets egenkapital i 2019. Rådmannen tiltrer styrets forslag om at driftskonsept og leieavtale for SASIRO må gjennomgås i 2019. Driftsselskapet for SASIRO er under avvikling, og virksomheten vil i 2019 inngå som en avdeling i Rogaland brann og redning IKS. Det anses som formålstjenlig med en spissing av senterets funksjon. Resultatet av dette arbeidet vil legges til grunn ved neste rullering av Handlings- og økonomiplanen. Det tilligger de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor budsjettrammen gitt av bystyret, for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.

I løpet av høsten vil det bli fremlagt sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og eventuelt Forsand kommuner som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk tilsvarende. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eiere reduseres med ca. 8 prosent.

Rennesøy sin andel av tilskuddet økes med kr 372 000 for kommende planperiode.

9.3 Budsjettmessige endringer, innsparingstiltak, nye driftstiltak og særlige prioriteringer innen Tekniske tjenester

 PRIORITERINGER OG TILTAK     
 TEKNISKE TJENESTER 2019202020212022
72Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021 -110-110-110-110
73ENØK-tiltak, energibesparelse -700-1 400-1 400-1 400
74Kommunale eiendommer, gjennomgang -150-150-150-150
75Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning  372372372372
76Fremtidig omstillingsbehov  -684-684-684-684
77Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt 190190190190
 Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester -1 082-1 782-1 782-1 782
Tabell 9.2 Prioriteringer og tiltak 2019-2022, Tekniske tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

9.4 Investeringer i planperioden 2019-2022

Investeringsprosjekter innen Tekniske tjenester er nærmere omtalt i kapittel 2.6.2.